خبات مولودی

خبات مولودی

لیست آهنگ ها

ناله ی عود (بی کلام) گوش کنید
خبات مولودی
ژیانی من گوش کنید
خبات مولودی
به نده ری لیمو گوش کنید
خبات مولودی
کراس ره ش گوش کنید
خبات مولودی
نه که ی ناز گوش کنید
خبات مولودی
گولی موکریان گوش کنید
خبات مولودی
مه ی گوش کنید
خبات مولودی
له گه لما به گوش کنید
خبات مولودی