بسم الله خان ( شهنای )

بسم الله خان ( شهنای )

لیست آهنگ ها

جوگالباندی ، راگای گوجار - تودی گوش کنید
ولایت خان ( سیتار )
بسم الله خان ( شهنای )
شایتی - دهون گوش کنید
ولایت خان ( سیتار )
بسم الله خان ( شهنای )
بهیراوی تومری گوش کنید
ولایت خان ( سیتار )
بسم الله خان ( شهنای )