شوانی شوانی

شوانی شوانی

شاهو عندلیبی

گروه آوای عندلیب

لیست آهنگ ها

عاشقان گوش کنید
شاهو عندلیبی
گروه آوای عندلیب
ساز ۱ گوش کنید
شاهو عندلیبی
گروه آوای عندلیب
عاشق و مست گوش کنید
شاهو عندلیبی
گروه آوای عندلیب
مقام ۱ گوش کنید
شاهو عندلیبی
گروه آوای عندلیب
هرچند گوش کنید
شاهو عندلیبی
گروه آوای عندلیب
مقام ۲ گوش کنید
شاهو عندلیبی
گروه آوای عندلیب
نجیبی گوش کنید
شاهو عندلیبی
گروه آوای عندلیب
مقام ۳ گوش کنید
شاهو عندلیبی
گروه آوای عندلیب
شوانی شوانی گوش کنید
شاهو عندلیبی
گروه آوای عندلیب
مقام ۴ گوش کنید
شاهو عندلیبی
گروه آوای عندلیب
سابلاخی گوش کنید
شاهو عندلیبی
گروه آوای عندلیب
ساز ۲ گوش کنید
شاهو عندلیبی
گروه آوای عندلیب
نشمیل نشمیل گوش کنید
شاهو عندلیبی
گروه آوای عندلیب