پریچهر خواجه

پریچهر  خواجه

لیست آهنگ ها

پیش درآمد چهارگاه (چهارگاه) گوش کنید
پریچهر خواجه
فروغ ایزدی (چهارگاه) گوش کنید
پریچهر خواجه
چهار مضراب شور (شور) گوش کنید
پریچهر خواجه
چهار مضراب چهارگاه 1 (چهارگاه) گوش کنید
پریچهر خواجه
هجران (شور) گوش کنید
پریچهر خواجه
پریشان (دشتی) گوش کنید
پریچهر خواجه
چهار مضراب دشتی (دشتی) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ دل فریب (دشتی) گوش کنید
پریچهر خواجه
چهار مضراب بیات ترک (بیات ترک) گوش کنید
پریچهر خواجه
چهار مضراب چهارگاه 2 (چهارگاه) گوش کنید
پریچهر خواجه