علی پژوهشگر

علی پژوهشگر

لیست آهنگ ها

غربت (بختیاری) گوش کنید
علی پژوهشگر
تولدی دوباره (شور) گوش کنید
علی پژوهشگر
پروانه (دشتی) گوش کنید
علی پژوهشگر
مرغ حق (دشتی) گوش کنید
علی پژوهشگر
سهیل (عشاق اصفهان) گوش کنید
علی پژوهشگر
خاطره (اصفهان) گوش کنید
علی پژوهشگر
شور زندگی (شور) گوش کنید
علی پژوهشگر
ساقی (مخالف سه گاه) گوش کنید
علی پژوهشگر
شهاب (سه گاه) گوش کنید
علی پژوهشگر
سروناز (ابوعطا) گوش کنید
علی پژوهشگر