بهزاد مردانی

بهزاد مردانی

لیست آهنگ ها

ضربی اصفهان گوش کنید
سهیل حکمت آرا
حسن خدایی نیا
بهزاد مردانی
تکنوازی تنبک گوش کنید
سهیل حکمت آرا
حسن خدایی نیا
بهزاد مردانی
برداشتی از ملودی ساری گلین گوش کنید
سهیل حکمت آرا
حسن خدایی نیا
بهزاد مردانی
تک نوازی تنبک گوش کنید
سهیل حکمت آرا
حسن خدایی نیا
بهزاد مردانی
آواز سه گاه گوش کنید
سهیل حکمت آرا
حسن خدایی نیا
بهزاد مردانی
کوچلر گوش کنید
سهیل حکمت آرا
حسن خدایی نیا
بهزاد مردانی
چهار مضراب های زنگ شتر .سامانی .بهار مست گوش کنید
سهیل حکمت آرا
حسن خدایی نیا
بهزاد مردانی
تکنوازی تنبک گوش کنید
بهزاد مردانی
سهیل حکمت آرا
حسن خدایی نیا
پیش درآمد همایون گوش کنید
بهزاد مردانی
سهیل حکمت آرا
حسن خدایی نیا
تکنوازی تنبک گوش کنید
بهزاد مردانی
سهیل حکمت آرا
حسن خدایی نیا