عطا جنگوک

عطا جنگوک

لیست آهنگ ها

درآمد عشاق گوش کنید
عطا جنگوک
مظفرزاده فرید
رویا گوش کنید
عطا جنگوک
مظفرزاده فرید
کرشمه گوش کنید
عطا جنگوک
مظفرزاده فرید
گردانیه گوش کنید
عطا جنگوک
مظفرزاده فرید
چهارمضراب گوش کنید
عطا جنگوک
مظفرزاده فرید
همراز گوش کنید
عطا جنگوک
مظفرزاده فرید
ضربی نیریز گوش کنید
عطا جنگوک
مظفرزاده فرید
گوشه ی نیریز گوش کنید
عطا جنگوک
مظفرزاده فرید
سرمست گوش کنید
عطا جنگوک
مظفرزاده فرید
رقص یار "اقتباس از ملُدی قدیم" گوش کنید
عطا جنگوک
مظفرزاده فرید