جینوچن تانریکرور

جینوچن تانریکرور

لیست آهنگ ها

آیین شریف مولوی در مقام بیاتی عربان گوش کنید
جینوچن تانریکرور
تقسیم در مقام بسته نگار گوش کنید
جینوچن تانریکرور
مرثیه برای آکاگوندوز کوتبای گوش کنید
جینوچن تانریکرور
تقسیم در مقام حسینی گوش کنید
جینوچن تانریکرور
بازگشت کشتزارها گوش کنید
جینوچن تانریکرور
قرائت قرآن گوش کنید
جینوچن تانریکرور
کانی کاراجا
پِشرِو و چند الهی در حجاز - همایون گوش کنید
جینوچن تانریکرور
کانی کاراجا
غزل، پِشرِو، الهی یوروک سماعی و تقسیم نی (سه گاه) گوش کنید
جینوچن تانریکرور
کانی کاراجا
نِفِس در حُزّام گوش کنید
جینوچن تانریکرور
کانی کاراجا
چند الهی در حُزّام و سه گاه، تقسیم کمانچه در حُزّام گوش کنید
جینوچن تانریکرور
کانی کاراجا