پیمان بزرگ نیا

پیمان بزرگ نیا

لیست آهنگ ها

علیمردان خان - آواز های حماسی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
گاگریو مکوندی - موسیقی عزا گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
جنگ منار - آواز های حماسی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
نای نای نای جونم - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
سردار اسعد (جنگِ طهرون) - آواز های حماسی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
هاوی هاوینه - ترانه های جشن و سرور گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
خون گریو - موسیقی عزا گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
لالایی میزدج - لالایی ها گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
آهای گُل ای گُل ای گُل ای - آوازهای مخصوص عروسی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
دستمال بازی (چوبیِ الیگودرز) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا