عباس کمندی

عباس کمندی

لیست آهنگ ها

مه یل جیایی (میل جدایی) گوش کنید
گروه کامکارها
عباس کمندی
به هار و سه یران گوش کنید
گروه کامکارها
عباس کمندی
گه لاویژ (ستاره صبحدم) گوش کنید
گروه کامکارها
عباس کمندی
گول گه لواخی (گل گلباغی) گوش کنید
گروه کامکارها
عباس کمندی
نباته ن شیرین گوش کنید
گروه کامکارها
عباس کمندی
برزه کولیله گوش کنید
گروه کامکارها
عباس کمندی
چراغه م شه وبو گوش کنید
گروه کامکارها
عباس کمندی
کوردوستان خوشه گوش کنید
گروه کامکارها
عباس کمندی
چه م سیاولیلی گوش کنید
گروه کامکارها
عباس کمندی
ناسکی سوک (آهوی سبکبال) گوش کنید
گروه کامکارها
عباس کمندی