سید احمد خان

سید احمد خان

لیست آهنگ ها

آواز گیلکی گوش کنید
سید احمد خان
آواز آذربایجانی با تصنیف گوش کنید
سید احمد خان
دستگاه راست پنجگاه (نمره 1) گوش کنید
سید احمد خان
آواز نوروز عرب با تصنیف گوش کنید
سید احمد خان
دستگاه همایون (نمره 3) گوش کنید
سید احمد خان
دستگاه همایون (نمره 4) گوش کنید
سید احمد خان
آواز ماورا النهر با تصنیف گوش کنید
سید احمد خان
دستگاه راست پنجگاه (نمره 2) گوش کنید
سید احمد خان
دستگاه همایون (نمره 1) گوش کنید
سید احمد خان
دستگاه راست پنجگاه (نمره 4) گوش کنید
سید احمد خان