بهرام اسکویی زاده

بهرام اسکویی زاده

لیست آهنگ ها

رقص کردی گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
رویا زده گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
چهار مضراب گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
درآمد،کرشمه،مجلسی گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
رویا زده 2 گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
رقص شب گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
خجسته،عشاق،قراچه گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
ضربی،ورود،اشاره به عشاق و جامه دران گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
رویا زده 3 گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
رهاب،فرود گوش کنید
بهرام اسکویی زاده