الست

الست

بهرام اسکویی زاده

پژمان حدادی

لیست آهنگ ها

رویا زده گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
پژمان حدادی
رویا زده 2 گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
پژمان حدادی
رویا زده 3 گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
پژمان حدادی
درآمد،کرشمه،مجلسی گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
پژمان حدادی
خجسته،عشاق،قراچه گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
پژمان حدادی
رهاب،فرود گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
پژمان حدادی
رقص شب گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
پژمان حدادی
مقدمه و متن 1 گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
پژمان حدادی
مقدمه و متن 2،هفت ضربی گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
پژمان حدادی
مقدمه و متن 3،بیات راجع گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
پژمان حدادی
درآمد گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
پژمان حدادی
ضربی،ورود،اشاره به عشاق و جامه دران گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
پژمان حدادی
چهار مضراب گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
پژمان حدادی
اوج و فرود گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
پژمان حدادی
بیات راجع و ضربی گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
پژمان حدادی
فرود،جامه دران گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
پژمان حدادی
رقص کردی گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
پژمان حدادی