الست

الست

بهرام اسکویی زاده

پژمان حدادی

لیست آهنگ ها

رویا زده گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
رویا زده 2 گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
رویا زده 3 گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
درآمد،کرشمه،مجلسی گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
خجسته،عشاق،قراچه گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
رهاب،فرود گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
رقص شب گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
مقدمه و متن 1 گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
مقدمه و متن 2،هفت ضربی گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
مقدمه و متن 3،بیات راجع گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
درآمد گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
ضربی،ورود،اشاره به عشاق و جامه دران گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
چهار مضراب گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
اوج و فرود گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
بیات راجع و ضربی گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
فرود،جامه دران گوش کنید
بهرام اسکویی زاده
رقص کردی گوش کنید
بهرام اسکویی زاده