بهرام با جلان

بهرام با جلان

لیست آهنگ ها

مقدمه ماهور (گروه نوازی) گوش کنید
بهرام با جلان
فرامرز پایور
داد و شکسته گوش کنید
بهرام با جلان
فرامرز پایور
تصنیف به گردش فروردین گوش کنید
بهرام با جلان
فرامرز پایور
چهارمضراب داد گوش کنید
بهرام با جلان
فرامرز پایور
چهارمضراب دلکش گوش کنید
بهرام با جلان
فرامرز پایور
تصنیف پیام بهار گوش کنید
بهرام با جلان
فرامرز پایور
تصنیف سیل اشک گوش کنید
بهرام با جلان
فرامرز پایور
دلکش و عراق گوش کنید
بهرام با جلان
فرامرز پایور
تصنیف مژده فروردین گوش کنید
بهرام با جلان
فرامرز پایور
تصنیف سرو گوش کنید
عطا جنگوک
بهرام با جلان