باقرخان رامشگر

باقرخان رامشگر

لیست آهنگ ها

تصنیف گیلکی گوش کنید
حسین خان اسماعیل زاده
باقرخان رامشگر
بیات ترک گوش کنید
حسین خان اسماعیل زاده
باقرخان رامشگر
رنگ بیات ترک گوش کنید
حسین خان اسماعیل زاده
باقرخان رامشگر
رنگ قطار گوش کنید
حسین خان اسماعیل زاده
باقرخان رامشگر
رنگ همایون گوش کنید
حسین خان اسماعیل زاده
باقرخان رامشگر
رنگ دشتی گوش کنید
حسین خان اسماعیل زاده
باقرخان رامشگر
سه گاه گوش کنید
حسین خان اسماعیل زاده
باقرخان رامشگر
رنگ سه گاه گوش کنید
حسین خان اسماعیل زاده
باقرخان رامشگر
پیش درآمد ابوعطا گوش کنید
حسین خان اسماعیل زاده
باقرخان رامشگر
سه گاه 2 گوش کنید
حسین خان اسماعیل زاده
باقرخان رامشگر