باله ی دریاچه ی قو (لوح ۲)

باله ی دریاچه ی قو (لوح ۲)

پیتر چایکوفسکی

لیست آهنگ ها

No.۱۴ Scene ‐ Modareto گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
No.۱۵ Scene ‐ Allegro Giusto گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
No.۱۶ Dance Of The Guests And The Dwarfs گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
No.۱۷ Scene Entrance And Waltz Of The Special Guests گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
No.۱۸ Scene Allegro Allegro Giusto گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
Intrada گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
Variation I Allegro گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
Variation II Andante Con Moto گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
Variation III Moderato گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
Variation IV Allegro گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
Variation V Moderato Allegro Semplice گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
Coda Allegro Molto گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
Introduction Moderato گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
Variation I Allegro Moderato گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
Variation II Allegro گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
Coda Allegro Molto Vivance گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
No ۲۰ Hungarian Dance گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
Russian Dance Cadenza گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
No ۲۱ Spanish Dance گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
No ۲۲ Neapolitan Dance گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
No ۲۳ Mazurka گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
No ۲۴ Scene گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
No ۲۵ Entracte گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
No ۲۶ Scene گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
No ۲۷ Dance Of The Little Swans گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
No ۲۸ Scene گوش کنید
پیتر چایکوفسکی
No ۲۹ Finale گوش کنید
پیتر چایکوفسکی