سکوت - سیاه

سکوت - سیاه

اردوان وثوقی

نیما عطرکار روشن

لیست آهنگ ها

سیا ابران (برای کوینتت پیانو) گوش کنید
اردوان وثوقی
کوارتت زهی بخش اول گوش کنید
اردوان وثوقی
کوارتت زهی بخش دوم گوش کنید
اردوان وثوقی
کوارتت زهی بخش سوم گوش کنید
اردوان وثوقی
کوارتت زهی بخش چهارم گوش کنید
اردوان وثوقی
کوارتت زهی بخش پنجم گوش کنید
اردوان وثوقی
دوپلمان سکوت شماره 2 (برای کوارتت زهی) گوش کنید
اردوان وثوقی
پیریکا برای کوینتت گیتار گوش کنید
اردوان وثوقی