سه گانه پارسی

سه گانه پارسی

بهزاد رنجبران

لیست آهنگ ها

هفت خوان گوش کنید
بهزاد رنجبران
سیمرغ – کوهستان گوش کنید
بهزاد رنجبران
سیمرغ – مهتاب گوش کنید
بهزاد رنجبران
سیمرغ – طلوع خورشید گوش کنید
بهزاد رنجبران
خون سیاوش – جانشینی و ولیعهد جوان گوش کنید
بهزاد رنجبران
خون سیاوش – فریب با خیانت گوش کنید
بهزاد رنجبران
خون سیاوش – آزمون آتش گوش کنید
بهزاد رنجبران
خون سیاوش – عذاب وجدان گوش کنید
بهزاد رنجبران
خون سیاوش – ریشه های حسادت گوش کنید
بهزاد رنجبران
خون سیاوش – عشقی ناب گوش کنید
بهزاد رنجبران
خون سیاوش – سرنوشت محتوم گوش کنید
بهزاد رنجبران