صهبا امینی کیا

صهبا امینی کیا

لیست آهنگ ها

روزگاری تهران گوش کنید
صهبا امینی کیا
سویت برای گیتار با کوک تعدیل نشده گوش کنید
صهبا امینی کیا
برای وطن گوش کنید
صهبا امینی کیا
الژی گوش کنید
صهبا امینی کیا
مینیاتورها گوش کنید
صهبا امینی کیا
رنگ(بداهه نوازی) گوش کنید
صهبا امینی کیا