در سایه سار مهتاب

در سایه سار مهتاب

مقداد شاه حسینی

لیست آهنگ ها

گفت و گو گوش کنید
مقداد شاه حسینی
ای ساقی آفتاب پیکر گوش کنید
مقداد شاه حسینی
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم گوش کنید
مقداد شاه حسینی
دست افشان گوش کنید
مقداد شاه حسینی
عشق، مرا دید و بگفت گوش کنید
مقداد شاه حسینی
شد ز غمت خانه ی سودا دلم گوش کنید
مقداد شاه حسینی
در سایه سار مهتاب گوش کنید
مقداد شاه حسینی
گفتی ز غمت گوش کنید
مقداد شاه حسینی
در میان بادیه، بنشسته فرد گوش کنید
مقداد شاه حسینی