مقداد شاه حسینی

مقداد شاه حسینی

لیست آهنگ ها

گفتی ز غمت گوش کنید
مقداد شاه حسینی
ای ساقی آفتاب پیکر گوش کنید
مقداد شاه حسینی
شد ز غمت خانه ی سودا دلم گوش کنید
مقداد شاه حسینی
گفت و گو گوش کنید
مقداد شاه حسینی
دست افشان گوش کنید
مقداد شاه حسینی
عشق، مرا دید و بگفت گوش کنید
مقداد شاه حسینی
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم گوش کنید
مقداد شاه حسینی
در سایه سار مهتاب گوش کنید
مقداد شاه حسینی
در میان بادیه، بنشسته فرد گوش کنید
مقداد شاه حسینی
وقت نخست.دستگاه نوا گوش کنید
مقداد شاه حسینی