خزان و آرزو

خزان و آرزو

ایرج بسطامی

لیست آهنگ ها

مقدمه و چهار مضراب بر اساس ساخته استاد جلیل شهناز (دشتی) گوش کنید
ایرج بسطامی
ساز و آواز 1 دشتی گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف درد عشق و انتظار و تصنیف سراب آرزو (دشتی) گوش کنید
ایرج بسطامی
ساز و آواز 2 (اصفهان) گوش کنید
ایرج بسطامی
چهار مضراب (اصفهان) گوش کنید
ایرج بسطامی
ادامه ی ساز و آواز (اصفهان) گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف به رهی دیدم برگ خزان (اصفهان) گوش کنید
ایرج بسطامی