ساز دستان

ساز دستان

گروه دستان

لیست آهنگ ها

گیلکی گوش کنید
گروه دستان
تکنوازی تار گوش کنید
گروه دستان
پرواز خیال گوش کنید
گروه دستان
آفتاب نیمه شب گوش کنید
گروه دستان
تکنوازی کمانچه گوش کنید
گروه دستان
حکایت گوش کنید
گروه دستان
مقدمه گوش کنید
گروه دستان
تکنوازی بربط گوش کنید
گروه دستان
چهار مضراب گوش کنید
گروه دستان
ضربی گوش کنید
گروه دستان