عاشقانه های فریدون مشیری

عاشقانه های فریدون مشیری

فردین کریم خاوری

لیست آهنگ ها

زبان نگاه گوش کنید
فردین کریم خاوری
دریچه گوش کنید
فردین کریم خاوری
آب، باد، خاک، آتش گوش کنید
فردین کریم خاوری
صدا کن مرا گوش کنید
فردین کریم خاوری
ماه و سنگ گوش کنید
فردین کریم خاوری
به تو می اندیشم گوش کنید
فردین کریم خاوری
لحظه و احساس گوش کنید
فردین کریم خاوری
عاشقم من گوش کنید
فردین کریم خاوری
فغان عشق گوش کنید
فردین کریم خاوری
غریبه گوش کنید
فردین کریم خاوری