شب و خاموشی

شب و خاموشی

علیرضا راستین فر

لیست آهنگ ها

پیش درآمد، سماع مستان گوش کنید
علیرضا راستین فر
چهارمضراب، حکایت فراق گوش کنید
علیرضا راستین فر
درآمد، اجرای سه تار گوش کنید
علیرضا راستین فر
تصنیف پرسش گوش کنید
علیرضا راستین فر
تصنیف مژده ی دلدار گوش کنید
علیرضا راستین فر
حاجیانی و جامه دران گوش کنید
علیرضا راستین فر
قطعه ی عراق و اجرای سه تار گوش کنید
علیرضا راستین فر
رهاب و فرود اجرای سه تار گوش کنید
علیرضا راستین فر
تصنیف شب و خاموشی گوش کنید
علیرضا راستین فر