از تو بگذشتم

از تو بگذشتم

علی اصغر بهمنی

لیست آهنگ ها

تصنیف وقت طرب گوش کنید
علی اصغر بهمنی
آواز همراه با کمانچه و سنتور گوش کنید
علی اصغر بهمنی
تصنیف دلبر عیار گوش کنید
علی اصغر بهمنی
تصنیف از تو بگذشتم گوش کنید
علی اصغر بهمنی
آواز همراه با تار گوش کنید
علی اصغر بهمنی
تصنیف صیاد گوش کنید
علی اصغر بهمنی
آواز همراه یا سه تار گوش کنید
علی اصغر بهمنی
آواز همراه یا سه تار تصنیف گردش چرخ گوش کنید
علی اصغر بهمنی