علی اصغر بهمنی

علی اصغر بهمنی

لیست آهنگ ها

تصنیف دلبر عیار گوش کنید
علی اصغر بهمنی
آواز همراه یا سه تار تصنیف گردش چرخ گوش کنید
علی اصغر بهمنی
تصنیف وقت طرب گوش کنید
علی اصغر بهمنی
تصنیف صیاد گوش کنید
علی اصغر بهمنی
آواز همراه با کمانچه و سنتور گوش کنید
علی اصغر بهمنی
آواز همراه یا سه تار گوش کنید
علی اصغر بهمنی
آواز همراه با تار گوش کنید
علی اصغر بهمنی
تصنیف از تو بگذشتم گوش کنید
علی اصغر بهمنی
تصنیف «وقت طرب» (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
علی اصغر بهمنی
آواز با همراهی ساز سنتور و کمانچه (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
علی اصغر بهمنی