صد رَنگ و رِنگ 2

صد رَنگ و رِنگ 2

توسط Behnam
0 دنبال کننده36 آهنگ (01:07:56)
#عنوان
1
علینقی وزیری 2 (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 2 (رِنگ های آواز افشاری)
02:30
2
آقا حسینقلی (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
آقا حسینقلی (رِنگ های آواز دشتی)
01:32
3
حسین بیگجه خانی (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
حسین بیگجه خانی (رِنگ های آواز دشتی)
02:38
4
حبیب سماعی (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
حبیب سماعی (رِنگ های آواز دشتی)
01:01
5
مشیرهمایون شهردار (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
مشیرهمایون شهردار (رِنگ های آواز دشتی)
01:45
6
علی اکبر شهنازی (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی (رِنگ های آواز دشتی)
01:23
7
موسی معروفی 1 (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 1 (رِنگ های آواز دشتی)
01:02
8
موسی معروفی 2 (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 2 (رِنگ های آواز دشتی)
01:18
9
موسی معروفی 3 (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 3 (رِنگ های آواز دشتی)
01:49
10
موسی معروفی 4 (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 4 (رِنگ های آواز دشتی)
01:19
11
موسی معروفی 5 (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 5 (رِنگ های آواز دشتی)
01:36
12
علینقی وزیری 1 (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 1 (رِنگ های آواز دشتی)
01:06
13
علینقی وزیری 2 (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 2 (رِنگ های آواز دشتی)
01:15
14
علینقی وزیری 3 (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 3 (رِنگ های آواز دشتی)
01:59
15
روح الله خالقی (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
روح الله خالقی (رِنگ های دستگاه سه گاه)
01:15
16
علی اکبر شهنازی (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی (رِنگ های دستگاه سه گاه)
02:47
17
رکن الدین مختاری 1 (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رکن الدین مختاری 1 (رِنگ های دستگاه سه گاه)
01:45
18
رکن الدین مختاری 2 (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رکن الدین مختاری 2 (رِنگ های دستگاه سه گاه)
02:04
19
موسی معروفی 1 (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 1 (رِنگ های دستگاه سه گاه)
01:20
20
موسی معروفی 2 (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 2 (رِنگ های دستگاه سه گاه)
03:18
21
موسی معروفی 3 (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 3 (رِنگ های دستگاه سه گاه)
01:08
22
موسی معروفی 4 (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 4 (رِنگ های دستگاه سه گاه)
01:19
23
علینقی وزیری 1 (رقص امواج) (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 1 (رقص امواج) (رِنگ های دستگاه سه گاه)
01:51
24
علینقی وزیری 2 (ناامید) (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 2 (ناامید) (رِنگ های دستگاه سه گاه)
02:35
25
علینقی وزیری 3 (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 3 (رِنگ های دستگاه سه گاه)
01:39
26
غلامحسین بیگجه خانی (رِنگ های دستگاه چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
غلامحسین بیگجه خانی (رِنگ های دستگاه چهارگاه)
02:00
27
مهدی خالدی (رِنگ های دستگاه چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
مهدی خالدی (رِنگ های دستگاه چهارگاه)
01:57
28
روح الله خالقی، حسین سنجری (رِنگ های دستگاه چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
روح الله خالقی، حسین سنجری (رِنگ های دستگاه چهارگاه)
01:33
29
علی اکبر شهنازی (رِنگ های دستگاه چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی (رِنگ های دستگاه چهارگاه)
02:45
30
ابوالحسن صبا (رِنگ های دستگاه چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
ابوالحسن صبا (رِنگ های دستگاه چهارگاه)
01:30
31
رضا محجوبی (رِنگ های دستگاه چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رضا محجوبی (رِنگ های دستگاه چهارگاه)
02:14
32
رکن الدین مختاری (رِنگ های دستگاه چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رکن الدین مختاری (رِنگ های دستگاه چهارگاه)
01:33
33
موسی معروفی (رِنگ های دستگاه چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی (رِنگ های دستگاه چهارگاه)
01:48
34
علینقی وزیری (ناز) (رِنگ های دستگاه چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری (ناز) (رِنگ های دستگاه چهارگاه)
05:09
35
نورعلی برومند (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
نورعلی برومند (رِنگ های دستگاه ماهور)
01:49
36
روح الله خالقی (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
روح الله خالقی (رِنگ های دستگاه ماهور)
02:24
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام