صد رَنگ و رِنگ

صد رَنگ و رِنگ

توسط Behnam
0 دنبال کننده100 آهنگ (03:17:59)
#عنوان
1
علی اکبر شهنازی (رِنگ های دستگاه شور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی (رِنگ های دستگاه شور)
01:31
2
رکن الدین مختاری (رِنگ های دستگاه شور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رکن الدین مختاری (رِنگ های دستگاه شور)
01:45
3
موسی معروفی 1 (رِنگ های دستگاه شور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 1 (رِنگ های دستگاه شور)
01:59
4
موسی معروفی 2 (رِنگ های دستگاه شور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 2 (رِنگ های دستگاه شور)
01:07
5
موسی معروفی 3 (رِنگ های دستگاه شور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 3 (رِنگ های دستگاه شور)
01:36
6
علینقی وزیری (شهرآشوب) (رِنگ های دستگاه شور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری (شهرآشوب) (رِنگ های دستگاه شور)
03:12
7
حسین اسماعیل زاده (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
حسین اسماعیل زاده (رِنگ های آواز ابوعطا)
03:28
8
علی اکبر شهنازی (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی (رِنگ های آواز ابوعطا)
01:49
9
رضا محجوبی (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رضا محجوبی (رِنگ های آواز ابوعطا)
01:19
10
موسی معروفی 1 (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 1 (رِنگ های آواز ابوعطا)
01:01
11
موسی معروفی 2 (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 2 (رِنگ های آواز ابوعطا)
01:05
12
موسی معروفی 3 (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 3 (رِنگ های آواز ابوعطا)
01:03
13
موسی معروفی 4 (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 4 (رِنگ های آواز ابوعطا)
02:12
14
موسی معروفی 5 (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 5 (رِنگ های آواز ابوعطا)
02:55
15
ابراهیم منصوری (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
ابراهیم منصوری (رِنگ های آواز ابوعطا)
00:56
16
علینقی وزیری 1 (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 1 (رِنگ های آواز ابوعطا)
02:40
17
علینقی وزیری 2 (رِنگ های آواز ابوعطا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 2 (رِنگ های آواز ابوعطا)
01:50
18
علی اکبر شهنازی 1 (رِنگ های آواز بیات ترک) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی 1 (رِنگ های آواز بیات ترک)
02:37
19
علی اکبر شهنازی 2 (رِنگ های آواز بیات ترک) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی 2 (رِنگ های آواز بیات ترک)
03:00
20
ابوالحسن صبا (رِنگ های آواز بیات ترک) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
ابوالحسن صبا (رِنگ های آواز بیات ترک)
01:22
21
موسی معروفی 1 (رِنگ های آواز بیات ترک) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 1 (رِنگ های آواز بیات ترک)
01:36
22
موسی معروفی 2 (رِنگ های آواز بیات ترک) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 2 (رِنگ های آواز بیات ترک)
02:12
23
موسی معروفی 3 (رِنگ های آواز بیات ترک) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 3 (رِنگ های آواز بیات ترک)
01:03
24
موسی معروفی 4 (رِنگ های آواز بیات ترک) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 4 (رِنگ های آواز بیات ترک)
01:08
25
ابراهیم منصوری (رِنگ های آواز بیات ترک) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
ابراهیم منصوری (رِنگ های آواز بیات ترک)
01:49
26
علینقی وزیری (رِنگ های آواز بیات ترک) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری (رِنگ های آواز بیات ترک)
01:50
27
غلامحسین بیگجه خانی 1 (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
غلامحسین بیگجه خانی 1 (رِنگ های آواز افشاری)
01:20
28
غلامحسین بیگجه خانی 2 (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
غلامحسین بیگجه خانی 2 (رِنگ های آواز افشاری)
01:02
29
علی اکبر شهنازی 1 (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی 1 (رِنگ های آواز افشاری)
02:06
30
علی اکبر شهنازی 2 (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی 2 (رِنگ های آواز افشاری)
01:40
31
علی اکبر شهنازی 3 (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی 3 (رِنگ های آواز افشاری)
02:49
32
ابوالحسن صبا (رقص چوپی) (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
ابوالحسن صبا (رقص چوپی) (رِنگ های آواز افشاری)
01:13
33
قدیمی (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
قدیمی (رِنگ های آواز افشاری)
01:49
34
رضا محجوبی (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رضا محجوبی (رِنگ های آواز افشاری)
00:57
35
موسی معروفی 1 (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 1 (رِنگ های آواز افشاری)
01:13
36
موسی معروفی 2 (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 2 (رِنگ های آواز افشاری)
01:20
37
موسی معروفی 3 (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 3 (رِنگ های آواز افشاری)
02:11
38
علینقی وزیری 1 (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 1 (رِنگ های آواز افشاری)
01:03
39
علینقی وزیری 2 (رِنگ های آواز افشاری) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 2 (رِنگ های آواز افشاری)
02:30
40
آقا حسینقلی (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
آقا حسینقلی (رِنگ های آواز دشتی)
01:32
41
حسین بیگجه خانی (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
حسین بیگجه خانی (رِنگ های آواز دشتی)
02:38
42
حبیب سماعی (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
حبیب سماعی (رِنگ های آواز دشتی)
01:01
43
مشیرهمایون شهردار (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
مشیرهمایون شهردار (رِنگ های آواز دشتی)
01:45
44
علی اکبر شهنازی (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی (رِنگ های آواز دشتی)
01:23
45
موسی معروفی 1 (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 1 (رِنگ های آواز دشتی)
01:02
46
موسی معروفی 2 (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 2 (رِنگ های آواز دشتی)
01:18
47
موسی معروفی 3 (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 3 (رِنگ های آواز دشتی)
01:49
48
موسی معروفی 4 (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 4 (رِنگ های آواز دشتی)
01:19
49
موسی معروفی 5 (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 5 (رِنگ های آواز دشتی)
01:36
50
علینقی وزیری 1 (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 1 (رِنگ های آواز دشتی)
01:06
51
علینقی وزیری 2 (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 2 (رِنگ های آواز دشتی)
01:15
52
علینقی وزیری 3 (رِنگ های آواز دشتی) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 3 (رِنگ های آواز دشتی)
01:59
53
روح الله خالقی (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
روح الله خالقی (رِنگ های دستگاه سه گاه)
01:15
54
علی اکبر شهنازی (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی (رِنگ های دستگاه سه گاه)
02:47
55
رکن الدین مختاری 1 (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رکن الدین مختاری 1 (رِنگ های دستگاه سه گاه)
01:45
56
رکن الدین مختاری 2 (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رکن الدین مختاری 2 (رِنگ های دستگاه سه گاه)
02:04
57
موسی معروفی 1 (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 1 (رِنگ های دستگاه سه گاه)
01:20
58
موسی معروفی 2 (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 2 (رِنگ های دستگاه سه گاه)
03:18
59
موسی معروفی 3 (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 3 (رِنگ های دستگاه سه گاه)
01:08
60
موسی معروفی 4 (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 4 (رِنگ های دستگاه سه گاه)
01:19
61
علینقی وزیری 1 (رقص امواج) (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 1 (رقص امواج) (رِنگ های دستگاه سه گاه)
01:51
62
علینقی وزیری 2 (ناامید) (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 2 (ناامید) (رِنگ های دستگاه سه گاه)
02:35
63
علینقی وزیری 3 (رِنگ های دستگاه سه گاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 3 (رِنگ های دستگاه سه گاه)
01:39
64
غلامحسین بیگجه خانی (رِنگ های دستگاه چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
غلامحسین بیگجه خانی (رِنگ های دستگاه چهارگاه)
02:00
65
مهدی خالدی (رِنگ های دستگاه چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
مهدی خالدی (رِنگ های دستگاه چهارگاه)
01:57
66
روح الله خالقی، حسین سنجری (رِنگ های دستگاه چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
روح الله خالقی، حسین سنجری (رِنگ های دستگاه چهارگاه)
01:33
67
علی اکبر شهنازی (رِنگ های دستگاه چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی (رِنگ های دستگاه چهارگاه)
02:45
68
ابوالحسن صبا (رِنگ های دستگاه چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
ابوالحسن صبا (رِنگ های دستگاه چهارگاه)
01:30
69
رضا محجوبی (رِنگ های دستگاه چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رضا محجوبی (رِنگ های دستگاه چهارگاه)
02:14
70
رکن الدین مختاری (رِنگ های دستگاه چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رکن الدین مختاری (رِنگ های دستگاه چهارگاه)
01:33
71
موسی معروفی (رِنگ های دستگاه چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی (رِنگ های دستگاه چهارگاه)
01:48
72
علینقی وزیری (ناز) (رِنگ های دستگاه چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری (ناز) (رِنگ های دستگاه چهارگاه)
05:09
73
نورعلی برومند (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
نورعلی برومند (رِنگ های دستگاه ماهور)
01:49
74
روح الله خالقی (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
روح الله خالقی (رِنگ های دستگاه ماهور)
02:24
75
غلامحسین درویش 1 (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
غلامحسین درویش 1 (رِنگ های دستگاه ماهور)
02:11
76
غلامحسین درویش 2 (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
غلامحسین درویش 2 (رِنگ های دستگاه ماهور)
02:58
77
شهرآشوب (ردیف هفت دستگاه) (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
شهرآشوب (ردیف هفت دستگاه) (رِنگ های دستگاه ماهور)
05:15
78
علی اکبر شهنازی (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی (رِنگ های دستگاه ماهور)
03:10
79
قدیمی (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
قدیمی (رِنگ های دستگاه ماهور)
01:17
80
کوراُغلی (ردیف هفت دستگاه) (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
کوراُغلی (ردیف هفت دستگاه) (رِنگ های دستگاه ماهور)
01:14
81
ابراهیم منصوری (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
ابراهیم منصوری (رِنگ های دستگاه ماهور)
02:30
82
علینقی وزیری 1 (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 1 (رِنگ های دستگاه ماهور)
01:29
83
علینقی وزیری 2 (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 2 (رِنگ های دستگاه ماهور)
02:06
84
غلامحسین بیگجه خانی (برگرفته از علی اکبر شهنازی) (رِنگ های دستگاه همایون) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
غلامحسین بیگجه خانی (برگرفته از علی اکبر شهنازی) (رِنگ های دستگاه همایون)
01:00
85
غلامحسین درویش (رِنگ های دستگاه همایون) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
غلامحسین درویش (رِنگ های دستگاه همایون)
02:53
86
علی اکبر شهنازی (رِنگ های دستگاه همایون) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی (رِنگ های دستگاه همایون)
02:02
87
موسی معروفی (رِنگ های دستگاه همایون) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی (رِنگ های دستگاه همایون)
02:30
88
علینقی وزیری 1 (رِنگ های دستگاه همایون) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 1 (رِنگ های دستگاه همایون)
01:31
89
علینقی وزیری 2 (رِنگ های دستگاه همایون) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 2 (رِنگ های دستگاه همایون)
04:49
90
علینقی وزیری 3 (رِنگ های دستگاه همایون) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 3 (رِنگ های دستگاه همایون)
01:30
91
روح الله خالقی (رقص دل انگیز) (رِنگ های آواز بیات اصفهان) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
روح الله خالقی (رقص دل انگیز) (رِنگ های آواز بیات اصفهان)
02:51
92
روح الله خالقی، حسین سنجری (رِنگ های آواز بیات اصفهان) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
روح الله خالقی، حسین سنجری (رِنگ های آواز بیات اصفهان)
01:31
93
علی اکبر شهنازی (رِنگ های آواز بیات اصفهان) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی (رِنگ های آواز بیات اصفهان)
03:30
94
موسی معروفی 1 (رِنگ های آواز بیات اصفهان) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 1 (رِنگ های آواز بیات اصفهان)
01:13
95
موسی معروفی 2 (رِنگ های آواز بیات اصفهان) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 2 (رِنگ های آواز بیات اصفهان)
01:33
96
علینقی وزیری (رِنگ های آواز بیات اصفهان) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری (رِنگ های آواز بیات اصفهان)
03:18
97
موسی معروفی (رِنگ های دستگاه نوا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی (رِنگ های دستگاه نوا)
03:19
98
علینقی وزیری (رِنگ های دستگاه نوا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری (رِنگ های دستگاه نوا)
04:19
99
حسین علیزاده (رِنگ های دستگاه راست پنجگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
حسین علیزاده (رِنگ های دستگاه راست پنجگاه)
01:48
100
ارشد تهماسبی (رِنگ های دستگاه راست پنجگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
ارشد تهماسبی (رِنگ های دستگاه راست پنجگاه)
01:28
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام