ردیف آوازی(بوذری)

ردیف آوازی(بوذری)

توسط Behnam
0 دنبال کننده92 آهنگ (05:35:32)
#عنوان
1
درآمد (دستگاه شور) - ابراهیم بوذری
درآمد (دستگاه شور)
20:28
2
درآمد دوم (دستگاه شور) - ابراهیم بوذری
درآمد دوم (دستگاه شور)
10:24
3
سلمک (دستگاه شور) - ابراهیم بوذری
سلمک (دستگاه شور)
20:37
4
اشاره به شهناز (دستگاه شور) - ابراهیم بوذری
اشاره به شهناز (دستگاه شور)
00:38
5
رضوی (دستگاه شور) - ابراهیم بوذری
رضوی (دستگاه شور)
30:43
6
حسینی (دستگاه شور) - ابراهیم بوذری
حسینی (دستگاه شور)
10:14
7
ملک حسینی (دستگاه شور) - ابراهیم بوذری
ملک حسینی (دستگاه شور)
10:31
8
چوپانی در شور (دستگاه شور) - ابراهیم بوذری
چوپانی در شور (دستگاه شور)
02:55
9
درآمد رهاب (آواز رهاب) - ابراهیم بوذری
درآمد رهاب (آواز رهاب)
01:21
10
درآمد دوم (آواز رهاب) - ابراهیم بوذری
درآمد دوم (آواز رهاب)
01:09
11
طاقدیس (آواز رهاب) - ابراهیم بوذری
طاقدیس (آواز رهاب)
01:03
12
جاثلیق (آواز رهاب) - ابراهیم بوذری
جاثلیق (آواز رهاب)
00:38
13
ناقوس (آواز رهاب) - ابراهیم بوذری
ناقوس (آواز رهاب)
01:08
14
تتمه ی ناقوس (آواز رهاب) - ابراهیم بوذری
تتمه ی ناقوس (آواز رهاب)
01:48
15
درآمد (آواز ابوعطا) - ابراهیم بوذری
درآمد (آواز ابوعطا)
01:49
16
درآمد دوم (آواز ابوعطا) - ابراهیم بوذری
درآمد دوم (آواز ابوعطا)
02:22
17
سارنگ (آواز ابوعطا) - ابراهیم بوذری
سارنگ (آواز ابوعطا)
01:45
18
حجاز (آواز ابوعطا) - ابراهیم بوذری
حجاز (آواز ابوعطا)
02:46
19
گبری (آواز ابوعطا) - ابراهیم بوذری
گبری (آواز ابوعطا)
30:05
20
درآمد اول (آواز بیات ترک) - ابراهیم بوذری
درآمد اول (آواز بیات ترک)
02:04
21
درآمد دوم و دوگاه (آواز بیات ترک) - ابراهیم بوذری
درآمد دوم و دوگاه (آواز بیات ترک)
30:06
22
فیلی و شکسته (آواز بیات ترک) - ابراهیم بوذری
فیلی و شکسته (آواز بیات ترک)
01:49
23
قطار (آواز بیات ترک) - ابراهیم بوذری
قطار (آواز بیات ترک)
01:41
24
مثنوی (آواز بیات ترک) - ابراهیم بوذری
مثنوی (آواز بیات ترک)
00:47
25
مثنوی با گوشه ی دشتی (آواز بیات ترک) - ابراهیم بوذری
مثنوی با گوشه ی دشتی (آواز بیات ترک)
01:36
26
درآمد (آواز افشاری) - ابراهیم بوذری
درآمد (آواز افشاری)
02:05
27
درآمد دوم (جامه دران) (آواز افشاری) - ابراهیم بوذری
درآمد دوم (جامه دران) (آواز افشاری)
02:09
28
نهیب واشاره به عراق (آواز افشاری) - ابراهیم بوذری
نهیب واشاره به عراق (آواز افشاری)
02:53
29
قرایی (آواز افشاری) - ابراهیم بوذری
قرایی (آواز افشاری)
01:23
30
مثنوی (آواز افشاری) - ابراهیم بوذری
مثنوی (آواز افشاری)
02:42
31
درآمد (دستگاه همایون) - ابراهیم بوذری
درآمد (دستگاه همایون)
04:30
32
چکاوک (دستگاه همایون) - ابراهیم بوذری
چکاوک (دستگاه همایون)
01:25
33
راک (دستگاه همایون) - ابراهیم بوذری
راک (دستگاه همایون)
01:45
34
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) - ابراهیم بوذری
لیلی و مجنون (دستگاه همایون)
01:51
35
بیداد (دستگاه همایون) - ابراهیم بوذری
بیداد (دستگاه همایون)
01:18
36
نی داود (دستگاه همایون) - ابراهیم بوذری
نی داود (دستگاه همایون)
01:16
37
شوشتری (دستگاه همایون) - ابراهیم بوذری
شوشتری (دستگاه همایون)
02:11
38
بختیاری (دستگاه همایون) - ابراهیم بوذری
بختیاری (دستگاه همایون)
02:25
39
درآمد (آواز بیات اصفهان) - ابراهیم بوذری
درآمد (آواز بیات اصفهان)
03:59
40
بیات شیراز (آواز بیات اصفهان) - ابراهیم بوذری
بیات شیراز (آواز بیات اصفهان)
01:53
41
عراق (آواز بیات اصفهان) - ابراهیم بوذری
عراق (آواز بیات اصفهان)
02:01
42
اوج (عشاق) (آواز بیات اصفهان) - ابراهیم بوذری
اوج (عشاق) (آواز بیات اصفهان)
01:43
43
رهاب (آواز بیات اصفهان) - ابراهیم بوذری
رهاب (آواز بیات اصفهان)
01:34
44
راز و نیاز (آواز بیات اصفهان) - ابراهیم بوذری
راز و نیاز (آواز بیات اصفهان)
01:27
45
مثنوی (آواز بیات اصفهان) - ابراهیم بوذری
مثنوی (آواز بیات اصفهان)
02:57
46
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) - ابراهیم بوذری
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان)
02:56
47
درآمد (دستگاه نوا) - ابراهیم بوذری
درآمد (دستگاه نوا)
02:07
48
درآمد دوم (دستگاه نوا) - ابراهیم بوذری
درآمد دوم (دستگاه نوا)
01:45
49
گردانیه (دستگاه نوا) - ابراهیم بوذری
گردانیه (دستگاه نوا)
01:00
50
بیات شیراز (دستگاه نوا) - ابراهیم بوذری
بیات شیراز (دستگاه نوا)
02:00
51
نیشابورک (دستگاه نوا) - ابراهیم بوذری
نیشابورک (دستگاه نوا)
01:18
52
حسینی و نهفت (دستگاه نوا) - ابراهیم بوذری
حسینی و نهفت (دستگاه نوا)
01:49
53
درآمد (آواز چهارگاه) - ابراهیم بوذری
درآمد (آواز چهارگاه)
02:16
54
نغمه (آواز چهارگاه) - ابراهیم بوذری
نغمه (آواز چهارگاه)
00:58
55
زابل (آواز چهارگاه) - ابراهیم بوذری
زابل (آواز چهارگاه)
02:12
56
راک عبدالله (آواز چهارگاه) - ابراهیم بوذری
راک عبدالله (آواز چهارگاه)
01:18
57
حصار (آواز چهارگاه) - ابراهیم بوذری
حصار (آواز چهارگاه)
02:11
58
مخالف (آواز چهارگاه) - ابراهیم بوذری
مخالف (آواز چهارگاه)
02:29
59
مغلوب (آواز چهارگاه) - ابراهیم بوذری
مغلوب (آواز چهارگاه)
02:29
60
پهلوی (آواز چهارگاه) - ابراهیم بوذری
پهلوی (آواز چهارگاه)
02:32
61
رجز (آواز چهارگاه) - ابراهیم بوذری
رجز (آواز چهارگاه)
02:25
62
منصوری (آواز چهارگاه) - ابراهیم بوذری
منصوری (آواز چهارگاه)
02:32
63
درآمد (دستگاه سه گاه) - ابراهیم بوذری
درآمد (دستگاه سه گاه)
01:39
64
درآمد دوم (دستگاه سه گاه) - ابراهیم بوذری
درآمد دوم (دستگاه سه گاه)
01:19
65
زابل (دستگاه سه گاه) - ابراهیم بوذری
زابل (دستگاه سه گاه)
01:48
66
مویه (دستگاه سه گاه) - ابراهیم بوذری
مویه (دستگاه سه گاه)
02:43
67
مخالف (دستگاه سه گاه) - ابراهیم بوذری
مخالف (دستگاه سه گاه)
03:20
68
مغلوب (دستگاه سه گاه) - ابراهیم بوذری
مغلوب (دستگاه سه گاه)
01:30
69
اجرای دستگاه سه گاه (دستگاه سه گاه) - ابراهیم بوذری
اجرای دستگاه سه گاه (دستگاه سه گاه)
16:28
70
درآمد (دستگاه ماهور) - ابراهیم بوذری
درآمد (دستگاه ماهور)
02:39
71
گشایش و خسروانی (دستگاه ماهور) - ابراهیم بوذری
گشایش و خسروانی (دستگاه ماهور)
03:39
72
فیلی (دستگاه ماهور) - ابراهیم بوذری
فیلی (دستگاه ماهور)
01:43
73
شکسته (دستگاه ماهور) - ابراهیم بوذری
شکسته (دستگاه ماهور)
01:39
74
دلکش (دستگاه ماهور) - ابراهیم بوذری
دلکش (دستگاه ماهور)
02:41
75
عراق (دستگاه ماهور) - ابراهیم بوذری
عراق (دستگاه ماهور)
02:20
76
راک (دستگاه ماهور) - ابراهیم بوذری
راک (دستگاه ماهور)
03:18
77
درآمد (دستگاه راست پنجگاه) - ابراهیم بوذری
درآمد (دستگاه راست پنجگاه)
01:05
78
راست (دستگاه راست پنجگاه) - ابراهیم بوذری
راست (دستگاه راست پنجگاه)
01:01
79
نغمه (دستگاه راست پنجگاه) - ابراهیم بوذری
نغمه (دستگاه راست پنجگاه)
02:22
80
پروانه (دستگاه راست پنجگاه) - ابراهیم بوذری
پروانه (دستگاه راست پنجگاه)
01:16
81
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) - ابراهیم بوذری
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه)
01:36
82
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه) - ابراهیم بوذری
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه)
00:43
83
محیر (دستگاه راست پنجگاه) - ابراهیم بوذری
محیر (دستگاه راست پنجگاه)
00:25
84
عراق (دستگاه راست پنجگاه) - ابراهیم بوذری
عراق (دستگاه راست پنجگاه)
00:42
85
نیریز (دستگاه راست پنجگاه) - ابراهیم بوذری
نیریز (دستگاه راست پنجگاه)
01:35
86
عشاق (دستگاه راست پنجگاه) - ابراهیم بوذری
عشاق (دستگاه راست پنجگاه)
01:27
87
طرز (دستگاه راست پنجگاه) - ابراهیم بوذری
طرز (دستگاه راست پنجگاه)
01:36
88
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - ابراهیم بوذری
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
01:16
89
نوروز عرب (دستگاه راست پنجگاه) - ابراهیم بوذری
نوروز عرب (دستگاه راست پنجگاه)
00:39
90
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه) - ابراهیم بوذری
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه)
00:57
91
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه) - ابراهیم بوذری
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه)
01:25
92
عزال و رضوی (دستگاه راست پنجگاه) - ابراهیم بوذری
عزال و رضوی (دستگاه راست پنجگاه)
02:30
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام