ردیف (برومند)

ردیف (برومند)

توسط Behnam
1 دنبال کننده257 آهنگ (04:53:00)
#عنوان
6
00:43
30
00:48
68
01:25
69
01:41
70
00:21
71
00:51
72
01:11
73
درآمد چهارم (گوشه ی رُهاب) (آواز کرد بیات-بیات کرد) - نورعلی برومند
درآمد چهارم (گوشه ی رُهاب) (آواز کرد بیات-بیات کرد)
01:38
81
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه همایون)
01:26
97
فرنگ و شوشتری گردان (دستگاه همایون) - نورعلی برومند
فرنگ و شوشتری گردان (دستگاه همایون)
01:01
102
01:10
109
قسمت دوم بیات راجه (آواز بیات اصفهان) - نورعلی برومند
قسمت دوم بیات راجه (آواز بیات اصفهان)
01:24
132
تخت طاقدیس (تخت کاووس) (دستگاه سه گاه) - نورعلی برومند
تخت طاقدیس (تخت کاووس) (دستگاه سه گاه)
00:33
136
درآمد سوم (پیش زنگوله و زنگوله) (دستگاه چهارگاه) - نورعلی برومند
درآمد سوم (پیش زنگوله و زنگوله) (دستگاه چهارگاه)
01:13
140
01:53
146
02:18
147
00:42
152
00:48
162
00:53
163
01:30
166
05:58
180
01:23
181
چهارپاره
چهارپاره "مرادخانی" (دستگاه ماهور)
00:39
197