ردیف آوازی محمود کریمی

ردیف آوازی محمود کریمی

توسط محمد
5 دنبال کننده144 آهنگ (05:00:12)
#عنوان
3
02:35
11
درآمد نوع دیگر بهنام خارا (دستگاه شور) - محمود کریمی
درآمد نوع دیگر بهنام خارا (دستگاه شور)
01:32
19
حصار ماهور، زیرافکن، آذربایجانی، ماهور صغیر، فرود (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
حصار ماهور، زیرافکن، آذربایجانی، ماهور صغیر، فرود (دستگاه ماهور)
02:44
20
01:07
27
02:09
30
پنجگاه، سپهر (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
پنجگاه، سپهر (دستگاه راست پنجگاه)
01:38
33
گوشه ای در اصفهان (آواز بیات اصفهان) - محمود کریمی
گوشه ای در اصفهان (آواز بیات اصفهان)
01:26
38
02:20
40
بیات عجم، بحر نور، قرجه، مبرقع، سپهر، فرود (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
بیات عجم، بحر نور، قرجه، مبرقع، سپهر، فرود (دستگاه راست پنجگاه)
04:18
41
رضوی با تحریر جوادخانی (دستگاه شور) - محمود کریمی
رضوی با تحریر جوادخانی (دستگاه شور)
01:58
45
عراق، نهیب، محیر، آشور، حزین (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
عراق، نهیب، محیر، آشور، حزین (دستگاه راست پنجگاه)
04:24
49
مراد خانی یا آذربایجانی (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
مراد خانی یا آذربایجانی (دستگاه ماهور)
04:22
55
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
01:48
58
02:44
60
راک هندی، صفیر راک (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
راک هندی، صفیر راک (دستگاه راست پنجگاه)
02:23
61
زیرکش سلمک، حزین، فرود (دستگاه شور) - محمود کریمی
زیرکش سلمک، حزین، فرود (دستگاه شور)
01:49
65
01:30
69
نحیب [عراق]، محیّر، آشور، حزین، فرود (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
نحیب [عراق]، محیّر، آشور، حزین، فرود (دستگاه ماهور)
04:54
70
01:27
88
01:40
91
01:13
94
ساقی نامه، صوفی نامه و کُشته (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
ساقی نامه، صوفی نامه و کُشته (دستگاه ماهور)
05:46
101
خسرو شیرین نوع دیگر (آواز ابوعطا) - محمود کریمی
خسرو شیرین نوع دیگر (آواز ابوعطا)
02:14
113
چهارپاره یا چهارباغ (آواز ابوعطا) - محمود کریمی
چهارپاره یا چهارباغ (آواز ابوعطا)
02:30
120
02:35
123
01:26
130
راز و نیاز نوع دیگر (دستگاه همایون) - محمود کریمی
راز و نیاز نوع دیگر (دستگاه همایون)
01:16
131
01:38
134
02:54
137
02:03
138
02:03
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام