سنتی

سنتی

0 دنبال کننده602 آهنگ (15:28:28)
#عنوان
2
فانتزی برای ویولن و ارکستر - مرتضی حنانه
فانتزی برای ویولن و ارکستر
07:38
14
06:24
16
05:21
17
01:55
18
02:53
19
02:01
20
04:05
21
03:23
22
04:42
23
01:13
24
03:12
25
01:10
26
03:41
27
01:51
28
00:55
29
01:19
30
00:59
31
00:28
32
01:12
33
03:28
34
04:10
35
01:35
36
02:26
37
01:33
38
02:02
39
02:46
40
01:18
41
01:53
42
02:13
58
درآمد دوم (پنجه شعری) (دستگاه شور) - حسین علیزاده
درآمد دوم (پنجه شعری) (دستگاه شور)
00:44
59
01:21
60
00:51
61
01:15
62
درآمد ششم (ملّانازی) (دستگاه شور) - حسین علیزاده
درآمد ششم (ملّانازی) (دستگاه شور)
00:50
80
چهار گوشه - گوشه ی اول (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی اول (دستگاه شور)
00:22
81
چهار گوشه - گوشه ی دوم (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی دوم (دستگاه شور)
00:38
82
چهار گوشه - گوشه ی سوم (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی سوم (دستگاه شور)
00:34
83
چهار گوشه - گوشه ی چهارم (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی چهارم (دستگاه شور)
00:57
85
03:23
88
01:03
113
00:29
117
01:23
130
02:06
135
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه همایون)
01:28
145
00:53
151
فرنگ با شوشتری گردان (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
فرنگ با شوشتری گردان (دستگاه همایون)
01:10
157
بختیاری با مؤالف (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
بختیاری با مؤالف (دستگاه همایون)
01:03
162
01:55
163
00:42
164
01:43
167
01:29
170
درآمد سوم (پیش زنگوله و زنگوله) (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
درآمد سوم (پیش زنگوله و زنگوله) (دستگاه چهارگاه)
01:10
171
01:04
173
02:21
179
حصار (قسمت دوم) (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
حصار (قسمت دوم) (دستگاه چهارگاه)
00:57
181
حصار (قسمت سوم) با چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
حصار (قسمت سوم) با چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)
02:19
183
00:36
188
01:08