ردیف آقا حسین قلی
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)

ردیف آقا حسین قلی

توسط چرنی
0 دنبال کننده319 آهنگ (05:46:41)
#عنوان
1
درآمد اول (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (دستگاه ماهور)
00:36
2
درآمد دوم (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (دستگاه ماهور)
00:42
3
درآمد سوم (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم (دستگاه ماهور)
00:38
4
آواز(قسمت اول) (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
آواز(قسمت اول) (دستگاه ماهور)
01:17
5
آواز(قسمت دوم) (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
آواز(قسمت دوم) (دستگاه ماهور)
00:41
6
آواز(قسمت سوم) (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
آواز(قسمت سوم) (دستگاه ماهور)
00:40
7
00:27
8
خسروانی (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
خسروانی (دستگاه ماهور)
00:40
9
01:02
10
خوارزمی (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
خوارزمی (دستگاه ماهور)
00:58
11
00:46
12
چهارمضراب (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب (دستگاه ماهور)
00:12
13
بقیه دلکش و فرود (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
بقیه دلکش و فرود (دستگاه ماهور)
01:09
14
خاوران (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
خاوران (دستگاه ماهور)
01:31
15
طرب انگیز (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
طرب انگیز (دستگاه ماهور)
00:56
16
00:31
17
01:14
18
01:15
19
آذربایجانی (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
آذربایجانی (دستگاه ماهور)
00:55
20
00:39
21
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
ماهور صغیر (دستگاه ماهور)
00:26
22
نصیرخانی (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
نصیرخانی (دستگاه ماهور)
01:23
23
مرادخانی یا چهارپاره (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
مرادخانی یا چهارپاره (دستگاه ماهور)
00:43
24
مرادخانی(قسمت دوم) (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
مرادخانی(قسمت دوم) (دستگاه ماهور)
00:44
25
ابول یا حصار ماهور (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
ابول یا حصار ماهور (دستگاه ماهور)
00:13
26
بسته نگار (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
بسته نگار (دستگاه ماهور)
00:49
27
زیرافکن (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
زیرافکن (دستگاه ماهور)
00:12
28
نیریز صغیر (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
نیریز صغیر (دستگاه ماهور)
00:16
29
نیریز کبیر (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
نیریز کبیر (دستگاه ماهور)
00:28
30
01:49
31
00:40
32
صفیر راک (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
صفیر راک (دستگاه ماهور)
00:19
33
چهارمضراب راک (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب راک (دستگاه ماهور)
00:09
34
نغمهی راک (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
نغمهی راک (دستگاه ماهور)
01:01
35
راک عبدالله (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
راک عبدالله (دستگاه ماهور)
00:21
36
راک هندی (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
راک هندی (دستگاه ماهور)
00:38
37
00:36
38
00:11
39
00:18
40
زنگوله (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
زنگوله (دستگاه ماهور)
00:19
41
00:26
42
درآمد اول (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (دستگاه سه گاه)
00:32
43
درآمد دوم (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (دستگاه سه گاه)
00:56
44
درآمد سوم یا دو درآمد (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم یا دو درآمد (دستگاه سه گاه)
01:01
45
01:13
46
زابل اول (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
زابل اول (دستگاه سه گاه)
00:43
47
زابل دوم با بسته نگار (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
زابل دوم با بسته نگار (دستگاه سه گاه)
01:03
48
00:22
49
پیش حصار (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
پیش حصار (دستگاه سه گاه)
00:25
50
پس حصار (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
پس حصار (دستگاه سه گاه)
00:34
51
چهارمضراب (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب (دستگاه سه گاه)
00:21
52
هفت حصار (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
هفت حصار (دستگاه سه گاه)
01:28
53
زنگوله (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
زنگوله (دستگاه سه گاه)
00:27
54
مویهی حصار (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
مویهی حصار (دستگاه سه گاه)
00:32
55
00:33
56
01:03
57
بسته نگار (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
بسته نگار (دستگاه سه گاه)
00:34
58
نغمهی مخالف (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
نغمهی مخالف (دستگاه سه گاه)
00:38
59
00:31
60
مویهی مخالف (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
مویهی مخالف (دستگاه سه گاه)
00:37
61
00:21
62
00:15
63
رجز یا ارجوزه (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
رجز یا ارجوزه (دستگاه سه گاه)
00:39
64
00:28
65
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (دستگاه چهارگاه)
00:41
66
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه)
00:40
67
درآمد سوم (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم (دستگاه چهارگاه)
00:37
68
درآمد چهارم یا زنگوله (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد چهارم یا زنگوله (دستگاه چهارگاه)
00:47
69
درآمد پنجم (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد پنجم (دستگاه چهارگاه)
00:57
70
درآمد ششم با مویه (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد ششم با مویه (دستگاه چهارگاه)
01:10
71
نغمه (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
نغمه (دستگاه چهارگاه)
01:19
72
زابل اول (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
زابل اول (دستگاه چهارگاه)
00:48
73
زابل دوم، بسته نگار و مویه (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
زابل دوم، بسته نگار و مویه (دستگاه چهارگاه)
01:08
74
زابل سوم (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
زابل سوم (دستگاه چهارگاه)
01:12
75
معربد (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
معربد (دستگاه چهارگاه)
00:26
76
پیش حصار (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
پیش حصار (دستگاه چهارگاه)
00:27
77
پس حصار (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
پس حصار (دستگاه چهارگاه)
00:43
78
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)
00:28
79
هفت حصار (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
هفت حصار (دستگاه چهارگاه)
01:49
80
زنگوله (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
زنگوله (دستگاه چهارگاه)
00:31
81
مویهی حصار و فرود (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
مویهی حصار و فرود (دستگاه چهارگاه)
00:37
82
مغلوب (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
مغلوب (دستگاه چهارگاه)
00:37
83
مخالف (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
مخالف (دستگاه چهارگاه)
01:05
84
بسته نگار (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
بسته نگار (دستگاه چهارگاه)
00:38
85
نغمهی مخالف (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
نغمهی مخالف (دستگاه چهارگاه)
00:45
86
حزین (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
حزین (دستگاه چهارگاه)
00:34
87
مویهی مخالف (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
مویهی مخالف (دستگاه چهارگاه)
00:40
88
منصوری (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
منصوری (دستگاه چهارگاه)
02:48
89
00:23
90
پهلوی (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
پهلوی (دستگاه چهارگاه)
00:16
91
رجز یا ارجوزه (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
رجز یا ارجوزه (دستگاه چهارگاه)
01:17
92
درآمد اول (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (دستگاه همایون)
01:10
93
چهارمضراب (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب (دستگاه همایون)
00:59
94
زنگ شتر یا ناقوس (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
زنگ شتر یا ناقوس (دستگاه همایون)
01:41
95
چکاوک (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
چکاوک (دستگاه همایون)
01:41
96
گوشهی چهارگاه (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
گوشهی چهارگاه (دستگاه همایون)
00:34
97
موالیان (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
موالیان (دستگاه همایون)
00:47
98
بیداد (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
بیداد (دستگاه همایون)
01:23
99
نی داوود (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
نی داوود (دستگاه همایون)
02:06
100
00:47
101
سوز و گداز (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
سوز و گداز (دستگاه همایون)
01:09
102
ابوالچپ (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
ابوالچپ (دستگاه همایون)
00:34
103
راوندی (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
راوندی (دستگاه همایون)
00:14
104
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
لیلی و مجنون (دستگاه همایون)
00:34
105
00:32
106
نوروز عرب (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
نوروز عرب (دستگاه همایون)
01:21
107
نوروز صبا (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
نوروز صبا (دستگاه همایون)
01:11
108
نوروز خارا (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
نوروز خارا (دستگاه همایون)
01:01
109
00:36
110
جامهدران (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
جامهدران (دستگاه همایون)
00:30
111
مؤالف (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
مؤالف (دستگاه همایون)
00:37
112
00:24
113
بیات عجم (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
بیات عجم (دستگاه همایون)
00:26
114
بحر نور (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
بحر نور (دستگاه همایون)
00:17
115
گوشهی منصوری (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
گوشهی منصوری (دستگاه همایون)
00:11
116
مبرقع (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
مبرقع (دستگاه همایون)
00:09
117
00:39
118
00:27
119
دناسری (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
دناسری (دستگاه همایون)
00:15
120
زنگوله (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
زنگوله (دستگاه همایون)
00:47
121
شوشتری و منصوری (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
شوشتری و منصوری (دستگاه همایون)
00:49
122
بختیاری (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
بختیاری (دستگاه همایون)
00:16
123
مویهی بختیاری (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
مویهی بختیاری (دستگاه همایون)
00:39
124
درآمد اول (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (آواز بیات اصفهان)
00:44
125
درآمد دوم (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (آواز بیات اصفهان)
00:47
126
درآمد سوم (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم (آواز بیات اصفهان)
00:55
127
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
بیات راجه (آواز بیات اصفهان)
01:16
128
دوتا یکی (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
دوتا یکی (آواز بیات اصفهان)
00:36
129
فرود (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
فرود (آواز بیات اصفهان)
00:48
130
چهارمضراب (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب (آواز بیات اصفهان)
00:11
131
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان)
01:06
132
شکستهی اصفهان (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
شکستهی اصفهان (آواز بیات اصفهان)
00:30
133
گوشهی شور (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
گوشهی شور (آواز بیات اصفهان)
00:40
134
کرشمه با فرود (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
کرشمه با فرود (آواز بیات اصفهان)
00:54
135
مثنوی (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
مثنوی (آواز بیات اصفهان)
01:34
136
جامهدران (آواز بیات اصفهان) - علی اکبر شهنازی
جامهدران (آواز بیات اصفهان)
01:10
137
درآمد (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد (دستگاه راست پنجگاه)
00:46
138
چهارمضراب (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب (دستگاه راست پنجگاه)
01:30
139
زنگ شتر یا ناقوس (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
زنگ شتر یا ناقوس (دستگاه راست پنجگاه)
01:44
140
نغمه (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
نغمه (دستگاه راست پنجگاه)
00:59
141
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه)
00:42
142
پروانه (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
پروانه (دستگاه راست پنجگاه)
00:23
143
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه)
01:14
144
عشاق (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
عشاق (دستگاه راست پنجگاه)
01:05
145
زابل (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
زابل (دستگاه راست پنجگاه)
00:43
146
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
بیات عجم (دستگاه راست پنجگاه)
00:31
147
بحر نور (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
بحر نور (دستگاه راست پنجگاه)
00:20
148
منصوری (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
منصوری (دستگاه راست پنجگاه)
00:18
149
مبرقع (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
مبرقع (دستگاه راست پنجگاه)
00:14
150
سپهر (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
سپهر (دستگاه راست پنجگاه)
00:47
151
عراق (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
عراق (دستگاه راست پنجگاه)
00:54
152
محیر (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
محیر (دستگاه راست پنجگاه)
00:12
153
آشوراوند (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
آشوراوند (دستگاه راست پنجگاه)
00:18
154
اصفهانک (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
اصفهانک (دستگاه راست پنجگاه)
00:08
155
حزین (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
حزین (دستگاه راست پنجگاه)
00:20
156
زنگوله (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
زنگوله (دستگاه راست پنجگاه)
00:48
157
نوروز عرب (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
نوروز عرب (دستگاه راست پنجگاه)
01:29
158
نوروز صبا (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
نوروز صبا (دستگاه راست پنجگاه)
01:05
159
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه)
00:57
160
نفیر (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
نفیر (دستگاه راست پنجگاه)
00:23
161
ابوالچپ (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
ابوالچپ (دستگاه راست پنجگاه)
00:27
162
راوندی (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
راوندی (دستگاه راست پنجگاه)
00:10
163
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
00:30
164
طرز (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
طرز (دستگاه راست پنجگاه)
00:22
165
پروانه (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
پروانه (دستگاه راست پنجگاه)
00:21
166
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه)
01:06
167
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه)
00:26
168
راک هندی (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
راک هندی (دستگاه راست پنجگاه)
00:35
169
پروانه (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
پروانه (دستگاه راست پنجگاه)
00:19
170
نیریز صغیر (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
نیریز صغیر (دستگاه راست پنجگاه)
00:37
171
نیریز کبیر (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
نیریز کبیر (دستگاه راست پنجگاه)
00:37
172
پروانه (دستگاه راست پنجگاه) - علی اکبر شهنازی
پروانه (دستگاه راست پنجگاه)
00:28
173
درآمد اول (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (آواز افشاری)
00:28
174
درآمد دوم (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (آواز افشاری)
00:27
175
درآمد سوم (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم (آواز افشاری)
00:36
176
درآمد چهارم (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
درآمد چهارم (آواز افشاری)
00:34
177
درآمد پنجم (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
درآمد پنجم (آواز افشاری)
00:38
178
درآمد ششم (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
درآمد ششم (آواز افشاری)
00:53
179
درآمد هفتم با بسته نگار (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
درآمد هفتم با بسته نگار (آواز افشاری)
01:12
180
جامهدران (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
جامهدران (آواز افشاری)
01:05
181
00:55
182
00:47
183
00:28
184
00:38
185
سوز و گداز (آواز افشاری) - علی اکبر شهنازی
سوز و گداز (آواز افشاری)
01:19
186
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Overture - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Overture
07:02
187
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Der Vogelfanger bin ich ja - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Der Vogelfanger bin ich ja
06:18
188
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Dies Bildnis ist bezaubernd schon - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Dies Bildnis ist bezaubernd schon
02:43
189
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O zittre nicht, mein lieber Sohn ... Zum Leiden bin ich auserkoren - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O zittre nicht, mein lieber Sohn ... Zum Leiden bin ich auserkoren
03:58
190
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Bei Mannern, welche Liebe fuhlen - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Bei Mannern, welche Liebe fuhlen
05:15
191
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Schnelle Fue, rascher Mut - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Schnelle Fue, rascher Mut
03:29
192
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O Isis und Osiris - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O Isis und Osiris
03:20
193
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Der Holle Rache kocht in meinem Herzen - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Der Holle Rache kocht in meinem Herzen
02:54
194
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: In diesen heilgen Hallen - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: In diesen heilgen Hallen
04:03
195
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Ach, ich fuhls, es ist verschwunden - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Ach, ich fuhls, es ist verschwunden
04:49
196
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O Isis und Osiris, welche Wonne - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: O Isis und Osiris, welche Wonne
03:15
197
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Ein Madchen oder Weibchen - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Ein Madchen oder Weibchen
03:50
198
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Papagena Papagena - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Papagena Papagena
02:29
199
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht - ولفگانگ آمادئوس موتزارت
Die Zauberflote (The Magic Flute), opera, K. 620: Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht
02:59