حسین علیزاده

حسین علیزاده

0 دنبال کننده308 آهنگ (23:28:34)
#عنوان
4
12:53
5
05:53
7
15:01
8
زندگی (آوای مهر) - حسین علیزاده
زندگی (آوای مهر)
06:16
9
طلوع (آوای مهر) - حسین علیزاده
طلوع (آوای مهر)
01:30
10
عمق فاجعه (آوای مهر) - حسین علیزاده
عمق فاجعه (آوای مهر)
05:29
11
آوای مهر (آوای مهر) - حسین علیزاده
آوای مهر (آوای مهر)
10:44
12
عروج (آوای مهر) - حسین علیزاده
عروج (آوای مهر)
04:03
13
ریتم برای سازهای کوبه ای (آوای مهر) - حسین علیزاده
ریتم برای سازهای کوبه ای (آوای مهر)
01:43
14
جستجو (آوای مهر) - حسین علیزاده
جستجو (آوای مهر)
02:34
15
سواران دشت امید - حسین علیزاده
سواران دشت امید
07:20
22
03:41
34
هاوار، هاوار - حسین علیزاده
هاوار، هاوار
04:06
39
02:32
46
هاوار، هاوار - حسین علیزاده
هاوار، هاوار
04:08
47
04:49
51
04:00
52
08:18
53
02:14
54
04:12
55
برخورد در بازتاب - حسین علیزاده و مجید خلج
برخورد در بازتاب
02:18
56
05:24
59
04:00
60
08:18
61
02:14
62
04:12
63
برخورد در بازتاب - حسین علیزاده و مجید خلج
برخورد در بازتاب
02:18
64
05:24
86
01:39
88
05:03
92
02:19
98
مهتاب (اصفهان) - حسین علیزاده
مهتاب (اصفهان)
16:25
99
پگاه (سه گاه) - حسین علیزاده
پگاه (سه گاه)
13:05
100
آفتاب (بیات کرد) - حسین علیزاده
آفتاب (بیات کرد)
11:45
101
شامگاه (افشاری) - حسین علیزاده
شامگاه (افشاری)
21:36
103
10:18
107
07:21
108
قطعه ی یورتمه - حسین علیزاده
قطعه ی یورتمه
04:30
109
01:11
110
01:39
112
02:40
113
هفت ضربی چهارگاه (سرور) - حسین علیزاده
هفت ضربی چهارگاه (سرور)
04:43
114
رجز، منصوری، نغمه - حسین علیزاده
رجز، منصوری، نغمه
03:31
115
07:35
116
درآمد (نی نوا) - حسین علیزاده
درآمد (نی نوا)
04:17
117
نغمه (نی نوا) - حسین علیزاده
نغمه (نی نوا)
05:28
118
جامه دران (نی نوا) - حسین علیزاده
جامه دران (نی نوا)
04:10
119
نهفت،فرود (نی نوا) - حسین علیزاده
نهفت،فرود (نی نوا)
09:05
120
رقص سماع (نی نوا) - حسین علیزاده
رقص سماع (نی نوا)
04:36
121
سواران دشت امید (نی نوا) - حسین علیزاده
سواران دشت امید (نی نوا)
07:21
122
نوروز (نی نوا) - حسین علیزاده
نوروز (نی نوا)
04:00
123
زندگی (آوای مهر) - حسین علیزاده
زندگی (آوای مهر)
06:17
124
طلوع (آوای مهر) - حسین علیزاده
طلوع (آوای مهر)
01:31
125
عمق فاجعه (آوای مهر) - حسین علیزاده
عمق فاجعه (آوای مهر)
05:30
126
آوای مهر (آوای مهر) - حسین علیزاده
آوای مهر (آوای مهر)
10:45
127
عروج (آوای مهر) - حسین علیزاده
عروج (آوای مهر)
04:05
128
جستجو (آوای مهر) - حسین علیزاده
جستجو (آوای مهر)
04:14
129
پیش درآمد (سه گاه) - حسین علیزاده
پیش درآمد (سه گاه)
05:15
130
درآمد (سه گاه) - حسین علیزاده
درآمد (سه گاه)
02:13
131
زابل (سه گاه) - حسین علیزاده
زابل (سه گاه)
03:12
132
مویه (سه گاه) - حسین علیزاده
مویه (سه گاه)
01:51
133
مخالف (سه گاه) - حسین علیزاده
مخالف (سه گاه)
03:36
134
ضربی مخالف (سه گاه) - حسین علیزاده
ضربی مخالف (سه گاه)
04:28
135
فرود (سه گاه) - حسین علیزاده
فرود (سه گاه)
01:17
136
قطعه ی هجران (سه گاه) - حسین علیزاده
قطعه ی هجران (سه گاه)
02:50
137
درآمد، کرشمه (ماهور) - حسین علیزاده
درآمد، کرشمه (ماهور)
01:47
138
چهار مضراب (ماهور) - حسین علیزاده
چهار مضراب (ماهور)
01:51
139
داد، نوایی (ماهور) - حسین علیزاده
داد، نوایی (ماهور)
04:47
140
فیلی (ماهور) - حسین علیزاده
فیلی (ماهور)
02:01
141
شکسته (ماهور) - حسین علیزاده
شکسته (ماهور)
01:36
142
ضربی شکسته (ماهور) - حسین علیزاده
ضربی شکسته (ماهور)
01:41
143
دلکش، چهار مضراب، فرود (ماهور) - حسین علیزاده
دلکش، چهار مضراب، فرود (ماهور)
04:45
144
عراق، نهیب، حزین، محیر (ماهور) - حسین علیزاده
عراق، نهیب، حزین، محیر (ماهور)
01:44
145
قطعه ی فغان (ماهور) - حسین علیزاده
قطعه ی فغان (ماهور)
02:18
146
درآمد(مقام داد و بیداد) - حسین علیزاده
درآمد(مقام داد و بیداد)
02:39
147
رنگ اصول (تار،تمبک،دمام) (مقام داد و بیداد) - حسین علیزاده
رنگ اصول (تار،تمبک،دمام) (مقام داد و بیداد)
03:58
148
داد و بیداد (هم آوایی) (مقام داد و بیداد) - حسین علیزاده
داد و بیداد (هم آوایی) (مقام داد و بیداد)
13:26
149
ساز و آواز (مقام داد و بیداد) - حسین علیزاده
ساز و آواز (مقام داد و بیداد)
03:41
150
فلک (تصنیف داد و بیداد) (مقام داد و بیداد) - حسین علیزاده
فلک (تصنیف داد و بیداد) (مقام داد و بیداد)
05:51
151
درآمد (آواز ابوعطا) - حسین علیزاده
درآمد (آواز ابوعطا)
05:09
152
چهار مضراب (تنبور) (آواز ابوعطا) - حسین علیزاده
چهار مضراب (تنبور) (آواز ابوعطا)
02:35
153
مثنوی خوانی (آواز ابوعطا) - حسین علیزاده
مثنوی خوانی (آواز ابوعطا)
10:56
154
مقام ماوراالنهر،فرود نوا (هم آوایی) (آواز ابوعطا) - حسین علیزاده
مقام ماوراالنهر،فرود نوا (هم آوایی) (آواز ابوعطا)
05:12
155
راز نو (تصنیف نوا) (آواز ابوعطا) - حسین علیزاده
راز نو (تصنیف نوا) (آواز ابوعطا)
05:25
164
شورانگیز (دونوازی تار) - حسین علیزاده و شهرام ناظری
شورانگیز (دونوازی تار)
08:41
165
05:50
166
پیش درآمد (لزگی) (چهارگاه) - حسین علیزاده
پیش درآمد (لزگی) (چهارگاه)
08:14
167
چهار مضراب (چهارگاه) - حسین علیزاده
چهار مضراب (چهارگاه)
01:38
169
پیش زنگوله و زنگوله (چهارگاه) - حسین علیزاده
پیش زنگوله و زنگوله (چهارگاه)
03:36
170
زابل و مویه (چهارگاه) - حسین علیزاده
زابل و مویه (چهارگاه)
02:31
171
02:33
172
تصنیف ساربان (چهارگاه) - حسین علیزاده
تصنیف ساربان (چهارگاه)
05:33
173
پیش درآمد (بیات ترک) - حسین علیزاده
پیش درآمد (بیات ترک)
03:51
174
00:34
175
چهار مضراب (بیات ترک) - حسین علیزاده
چهار مضراب (بیات ترک)
04:06
177
آواز: درآمد (بیات ترک) - حسین علیزاده
آواز: درآمد (بیات ترک)
02:51
178
03:02
180
تصنیف افشاری (بیات ترک) - حسین علیزاده
تصنیف افشاری (بیات ترک)
03:38