ردیف موسی معروفی ۵

ردیف موسی معروفی ۵

1 دنبال کننده70 آهنگ (01:10:14)
#عنوان
1
چهارمضراب 1 (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
چهارمضراب 1 (دستگاه چهارگاه)
01:01
2
00:55
3
01:21
4
01:05
5
درآمد چهارم (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
درآمد چهارم (دستگاه چهارگاه)
01:07
8
پیش زنگوله (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
پیش زنگوله (دستگاه چهارگاه)
00:52
9
00:33
10
مویه ی صغیر (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
مویه ی صغیر (دستگاه چهارگاه)
00:45
11
نغمه، کرشمه (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
نغمه، کرشمه (دستگاه چهارگاه)
02:03
12
01:54
13
زابل، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
زابل، قسمت اول (دستگاه چهارگاه)
00:57
14
پنجه ی مویه (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
پنجه ی مویه (دستگاه چهارگاه)
00:17
15
زابل، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
زابل، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه)
00:46
16
بسته نگار 1 (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
بسته نگار 1 (دستگاه چهارگاه)
01:09
17
زابل، قسمت سوم (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
زابل، قسمت سوم (دستگاه چهارگاه)
00:55
18
00:58
19
01:03
20
زابل، قسمت چهارم (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
زابل، قسمت چهارم (دستگاه چهارگاه)
01:24
21
حصار، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
حصار، قسمت اول (دستگاه چهارگاه)
00:52
22
حصار، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
حصار، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه)
00:41
23
بسته نگار 2 (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
بسته نگار 2 (دستگاه چهارگاه)
00:09
24
00:14
26
حصار، قسمت سوم (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
حصار، قسمت سوم (دستگاه چهارگاه)
00:08
27
00:41
28
چهارمضراب 2 (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
چهارمضراب 2 (دستگاه چهارگاه)
00:24
29
01:15
30
00:39
31
00:39
32
01:13
33
00:18
34
مخالف، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
مخالف، قسمت اول (دستگاه چهارگاه)
00:54
35
مخالف، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
مخالف، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه)
00:41
36
01:32
37
بسته نگار 3 (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
بسته نگار 3 (دستگاه چهارگاه)
01:16
39
مغلوب، قسم دیگر (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
مغلوب، قسم دیگر (دستگاه چهارگاه)
00:25
41
00:54
42
01:02
44
00:23
48
رجز یا اجوزه (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
رجز یا اجوزه (دستگاه چهارگاه)
01:51
49
00:30
50
پنجه ی مویه (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
پنجه ی مویه (دستگاه چهارگاه)
01:17
51
00:16
53
00:58
54
02:48
59
00:47
60
شهرآشوب، جمله ی دوم (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
شهرآشوب، جمله ی دوم (دستگاه چهارگاه)
00:40
61
شهرآشوب، جمله ی سوم (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
شهرآشوب، جمله ی سوم (دستگاه چهارگاه)
00:33
62
شهرآشوب، جمله ی چهارم (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
شهرآشوب، جمله ی چهارم (دستگاه چهارگاه)
01:41
63
شهرآشوب، جمله ی پنجم (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
شهرآشوب، جمله ی پنجم (دستگاه چهارگاه)
00:21
64
شهرآشوب، جمله ی ششم (حصار) (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
شهرآشوب، جمله ی ششم (حصار) (دستگاه چهارگاه)
00:37
65
شهرآشوب، جمله ی هفتم (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
شهرآشوب، جمله ی هفتم (دستگاه چهارگاه)
00:52
66
00:19
67
شهرآشوب، جمله ی هشتم (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
شهرآشوب، جمله ی هشتم (دستگاه چهارگاه)
01:01
68
شهرآشوب، جمله ی نهم (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
شهرآشوب، جمله ی نهم (دستگاه چهارگاه)
00:39
69
شهرآشوب، جمله ی دهم (مغلوب) (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
شهرآشوب، جمله ی دهم (مغلوب) (دستگاه چهارگاه)
00:39
70
شهرآشوب، جمله ی یازدهم (شلخو) (دستگاه چهارگاه) - موسی معروفی
شهرآشوب، جمله ی یازدهم (شلخو) (دستگاه چهارگاه)
01:23
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام