محلی

محلی

1 دنبال کننده495 آهنگ (40:20:56)
#عنوان
1
چاربیداری حال - احمد محسن پور
چاربیداری حال
10:12
3
01:48
5
04:54
6
10:18
7
05:29
9
03:53
41
کتولی، دلبر، توتل، مازرون - احمد محسن پور
کتولی، دلبر، توتل، مازرون
06:58
45
مقدمه ی کتولی، کتولی، قطعه ی ضربی کِلِ حال - احمد محسن پور
مقدمه ی کتولی، کتولی، قطعه ی ضربی کِلِ حال
07:50
46
گَله رِ بردن، اسّاره سو، کتولی، قطعه ی ضربی دنباله ی کِلِ حال - احمد محسن پور
گَله رِ بردن، اسّاره سو، کتولی، قطعه ی ضربی دنباله ی کِلِ حال
13:25
47
چارویداری حال، اَوربیته هِوار - احمد محسن پور
چارویداری حال، اَوربیته هِوار
07:53
48
کتولی، رشیدخان - احمد محسن پور
کتولی، رشیدخان
08:27
49
های برو های نشو - احمد محسن پور
های برو های نشو
03:51
54
کتولی مرکز و کَرماشو (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
کتولی مرکز و کَرماشو (موسیقی آوازی)
04:36
55
کتولی و کِله حال مرکز 1 (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
کتولی و کِله حال مرکز 1 (موسیقی آوازی)
02:42
56
کتولی و کِله حال مرکز 2 (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
کتولی و کِله حال مرکز 2 (موسیقی آوازی)
02:27
57
کتولی شرق،کِله حال و لیلا خانم (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
کتولی شرق،کِله حال و لیلا خانم (موسیقی آوازی)
05:15
59
امیری و طالبای مرکز (موسیقی آوازی) - احمد محسن پور
امیری و طالبای مرکز (موسیقی آوازی)
06:30
60
05:55
64
02:49
68
06:05
69
قطعاتی از رپِر توار لله وا 1 (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
قطعاتی از رپِر توار لله وا 1 (موسیقی سازی)
03:08
70
قطعاتی از رپِر توار لله وا 2 (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
قطعاتی از رپِر توار لله وا 2 (موسیقی سازی)
02:48
71
قطعاتی از رپِر توار لله وا 3 (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
قطعاتی از رپِر توار لله وا 3 (موسیقی سازی)
01:25
72
قطعاتی از رپِر توار کمانچه 1 (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
قطعاتی از رپِر توار کمانچه 1 (موسیقی سازی)
00:56
73
قطعاتی از رپِر توار کمانچه 2 (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
قطعاتی از رپِر توار کمانچه 2 (موسیقی سازی)
01:10
74
قطعاتی از رپِر توار کمانچه 3 (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
قطعاتی از رپِر توار کمانچه 3 (موسیقی سازی)
01:20
75
یک نوبت از موسیقی بالای نپار (موسیقی سازی) - احمد محسن پور
یک نوبت از موسیقی بالای نپار (موسیقی سازی)
07:43
76
ئاویه ر (آبیدر) - سعدالله نصیری
ئاویه ر (آبیدر)
04:30
77
روژانی ژین (روزهای زندگی) - سعدالله نصیری
روژانی ژین (روزهای زندگی)
04:31
78
سه حری (سحری) - سعدالله نصیری
سه حری (سحری)
04:02
79
04:36
80
دار هه نار (درخت انار) - سعدالله نصیری
دار هه نار (درخت انار)
06:33
81
ئه گریم (زاری می کنم) - سعدالله نصیری
ئه گریم (زاری می کنم)
04:52
82
مه قام کورد (مقام کرد) - سعدالله نصیری
مه قام کورد (مقام کرد)
05:56
83
دل ئارام (دل آرام) - سعدالله نصیری
دل ئارام (دل آرام)
04:45
84
هه ورامی (هورامی) - سعدالله نصیری
هه ورامی (هورامی)
05:35
90
خه می به یان (کردی سورانی) - سعدالله نصیری
خه می به یان (کردی سورانی)
20:16
91
خه می یار (کردی سورانی) - سعدالله نصیری
خه می یار (کردی سورانی)
06:49
92
سه ر سه راوه کان (کردی سورانی) - سعدالله نصیری
سه ر سه راوه کان (کردی سورانی)
06:49
93
04:30
94
وه کو مه جنون (کردی سورانی) - سعدالله نصیری
وه کو مه جنون (کردی سورانی)
06:39
95
چون بلیم (کردی سورانی) - سعدالله نصیری
چون بلیم (کردی سورانی)
08:13
96
زامانی دوریت (کردی هورامی و سورانی) - سعدالله نصیری
زامانی دوریت (کردی هورامی و سورانی)
09:58
98
تصنیف چاروکه (رودوشی زنان روستایی) - سعدالله نصیری
تصنیف چاروکه (رودوشی زنان روستایی)
06:12
99
تصنیف ئه ی شه مال (باد صبا) ساز و آواز - سعدالله نصیری
تصنیف ئه ی شه مال (باد صبا) ساز و آواز
10:49
100
07:02
101
تصنیف واران (باران) - سعدالله نصیری
تصنیف واران (باران)
05:43
102
تصنیف خه م له کول (غم بر دوش) ساز و آواز - سعدالله نصیری
تصنیف خه م له کول (غم بر دوش) ساز و آواز
13:36
103
تصنیف سه فر (سفر) - سعدالله نصیری
تصنیف سه فر (سفر)
06:07
104
تصنیف دله ی بی قه رار (دل بی قرار) - سعدالله نصیری
تصنیف دله ی بی قه رار (دل بی قرار)
02:58
105
تصنیف به یدی بلمیه وه (بیا برگردیم) - سعدالله نصیری
تصنیف به یدی بلمیه وه (بیا برگردیم)
04:46
112
03:02
119
دخترک بیا و مرا صدا کن - گروهی از هنرمندان
دخترک بیا و مرا صدا کن
03:29
121
03:50
131
03:21
134
بسته، اف بغدایابی بیا - گروهی از هنرمندان
بسته، اف بغدایابی بیا
03:29
136
03:35
142
03:20
143
03:28
144
اناستاس نصیب قره سین حسینی پشرو - گروهی از هنرمندان
اناستاس نصیب قره سین حسینی پشرو
03:00
145
ناژی بک نی حجاز غزل ای سینه سکا - گروهی از هنرمندان
ناژی بک نی حجاز غزل ای سینه سکا
02:56
146
حافظ سامی افندی کمانی ممدوح حجاز کار - گروهی از هنرمندان
حافظ سامی افندی کمانی ممدوح حجاز کار
03:01
147
حافظ سامی افندی کمانی دوگاه - گروهی از هنرمندان
حافظ سامی افندی کمانی دوگاه
02:57
148
حافظ سامی افندی کمانی ماهور - گروهی از هنرمندان
حافظ سامی افندی کمانی ماهور
03:07
149
حافظ سامی افندی کمانی احسان ۱ - گروهی از هنرمندان
حافظ سامی افندی کمانی احسان ۱
03:06
150
حافظ سامی افندی کمانی احسان 2 - گروهی از هنرمندان
حافظ سامی افندی کمانی احسان 2
03:02
151
حافظ سامی افندی کمانی احسان حجاز غزل - گروهی از هنرمندان
حافظ سامی افندی کمانی احسان حجاز غزل
03:06
152
حافظ سامی افندی کمانی احسان حسینی شرقی - گروهی از هنرمندان
حافظ سامی افندی کمانی احسان حسینی شرقی
03:13
153
حافظ سامی افندی کمانی احسان راست شرقی - گروهی از هنرمندان
حافظ سامی افندی کمانی احسان راست شرقی
03:16
154
کمانی ممدوح افندی کمان ایله راست تقسیم - گروهی از هنرمندان
کمانی ممدوح افندی کمان ایله راست تقسیم
03:00
155
کمانی ممدوح افندی کمان ایله یگاه تقسیم - گروهی از هنرمندان
کمانی ممدوح افندی کمان ایله یگاه تقسیم
02:58
156
کمانی ممدوح افندی کمان ایله صبا تقسیم - گروهی از هنرمندان
کمانی ممدوح افندی کمان ایله صبا تقسیم
02:59
157
قانون عارف بک حجاز تقسیم - گروهی از هنرمندان
قانون عارف بک حجاز تقسیم
02:59
158
قانون عارف بک حجاز کار تقسیم - گروهی از هنرمندان
قانون عارف بک حجاز کار تقسیم
03:04
159
کمانی احسان و ابراهیم زیبک هواسی - گروهی از هنرمندان
کمانی احسان و ابراهیم زیبک هواسی
03:03
197