شور

شور

1 دنبال کننده187 آهنگ (04:28:39)
#عنوان
2
درآمد دوم (پنجه شعری) (دستگاه شور) - حسین علیزاده
درآمد دوم (پنجه شعری) (دستگاه شور)
00:44
3
01:21
4
00:51
5
01:15
6
درآمد ششم (ملّانازی) (دستگاه شور) - حسین علیزاده
درآمد ششم (ملّانازی) (دستگاه شور)
00:50
24
چهار گوشه - گوشه ی اول (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی اول (دستگاه شور)
00:22
25
چهار گوشه - گوشه ی دوم (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی دوم (دستگاه شور)
00:38
26
چهار گوشه - گوشه ی سوم (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی سوم (دستگاه شور)
00:34
27
چهار گوشه - گوشه ی چهارم (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی چهارم (دستگاه شور)
00:57
29
03:23
32
01:03
70
01:17
102
01:45
103
زنگوله ی صغیر و کبیر (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
زنگوله ی صغیر و کبیر (دستگاه راست پنجگاه)
01:25
105
01:01
106
00:52
107
00:45
111
بال کبوتران (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
بال کبوتران (دستگاه راست پنجگاه)
00:40
112
01:03
113
00:39
115
01:13
117
00:54
118
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
00:59
119
00:20
120
01:14
121
01:13
122
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
نوروز خارا (دستگاه راست پنجگاه)
01:24
123
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه)
01:13
126
ادامه گوشه های مشترک 1 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 1 (دستگاه راست پنجگاه)
00:41
127
ادامه گوشه های مشترک 2 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 2 (دستگاه راست پنجگاه)
00:45
128
ادامه گوشه های مشترک 3 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 3 (دستگاه راست پنجگاه)
01:43
129
ادامه گوشه های مشترک 4 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 4 (دستگاه راست پنجگاه)
00:52
130
ادامه گوشه های مشترک 5 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 5 (دستگاه راست پنجگاه)
00:56
131
ادامه گوشه های مشترک 6 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 6 (دستگاه راست پنجگاه)
00:42
132
ادامه گوشه های مشترک 7 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 7 (دستگاه راست پنجگاه)
00:40
133
ادامه گوشه های مشترک 8 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 8 (دستگاه راست پنجگاه)
00:39
134
ادامه گوشه های مشترک 9 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 9 (دستگاه راست پنجگاه)
01:18
135
ادامه گوشه های مشترک 10 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 10 (دستگاه راست پنجگاه)
00:47
136
ادامه گوشه های مشترک 11 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 11 (دستگاه راست پنجگاه)
00:48
137
ادامه گوشه های مشترک 12 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 12 (دستگاه راست پنجگاه)
00:48
138
ادامه گوشه های مشترک 13 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 13 (دستگاه راست پنجگاه)
00:57
139
ادامه گوشه های مشترک 14 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 14 (دستگاه راست پنجگاه)
01:18
140
ادامه گوشه های مشترک 15 (دستگاه راست پنجگاه) - حسین علیزاده
ادامه گوشه های مشترک 15 (دستگاه راست پنجگاه)
01:05
142
درآمد دوم (پنجه شعری) (دستگاه شور) - حسین علیزاده
درآمد دوم (پنجه شعری) (دستگاه شور)
00:44
143
01:21
144
00:51
145
01:15
146
درآمد ششم (ملّانازی) (دستگاه شور) - حسین علیزاده
درآمد ششم (ملّانازی) (دستگاه شور)
00:50
162
00:22
164
چهار گوشه - گوشه ی اول (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی اول (دستگاه شور)
00:22
165
چهار گوشه - گوشه ی دوم (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی دوم (دستگاه شور)
00:38
166
چهار گوشه - گوشه ی سوم (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی سوم (دستگاه شور)
00:34
167
چهار گوشه - گوشه ی چهارم (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی چهارم (دستگاه شور)
00:57
169
03:23
172
01:03
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام