آواز های ادیب

آواز های ادیب

3 دنبال کننده139 آهنگ (04:34:46)
#عنوان
1
درآمد، چهار مضراب ماهور (دستگاه ماهور) - ادیب خوانساری
درآمد، چهار مضراب ماهور (دستگاه ماهور)
04:01
2
درآمد اول ماهور با تحریر (دستگاه ماهور) - ادیب خوانساری
درآمد اول ماهور با تحریر (دستگاه ماهور)
01:00
3
درآمد: نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند (دستگاه ماهور) - ادیب خوانساری
درآمد: نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند (دستگاه ماهور)
01:41
4
داد: نه هر کسی که کلاه کج نهاد و تند نشست (دستگاه ماهور) - ادیب خوانساری
داد: نه هر کسی که کلاه کج نهاد و تند نشست (دستگاه ماهور)
01:42
5
داد و گشایش و فرود: وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی (دستگاه ماهور) - ادیب خوانساری
داد و گشایش و فرود: وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی (دستگاه ماهور)
01:42
6
شکسته: به قد و چهره هر آنکس که شاه خوبان شد (دستگاه ماهور) - ادیب خوانساری
شکسته: به قد و چهره هر آنکس که شاه خوبان شد (دستگاه ماهور)
03:32
7
حصار فرود: بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی (دستگاه ماهور) - ادیب خوانساری
حصار فرود: بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی (دستگاه ماهور)
01:43
8
نیریز و فرود: تو بندگی چو گدایان بشرط مزد نکن (دستگاه ماهور) - ادیب خوانساری
نیریز و فرود: تو بندگی چو گدایان بشرط مزد نکن (دستگاه ماهور)
00:31
9
فرود و داد: بخت آئینه ندارم که در او مینگری (دستگاه ماهور) - ادیب خوانساری
فرود و داد: بخت آئینه ندارم که در او مینگری (دستگاه ماهور)
01:26
10
عراق، نهیب و فرود به ماهور: من چنان عاشق رویت که ز خود بی خبرم (دستگاه ماهور) - ادیب خوانساری
عراق، نهیب و فرود به ماهور: من چنان عاشق رویت که ز خود بی خبرم (دستگاه ماهور)
04:05
11
درآمد و چهار مضراب (دستگاه نوا) - ادیب خوانساری
درآمد و چهار مضراب (دستگاه نوا)
02:35
12
درآمد اول نوا با تحریر (دستگاه نوا) - ادیب خوانساری
درآمد اول نوا با تحریر (دستگاه نوا)
01:06
13
درآمد: رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید (دستگاه نوا) - ادیب خوانساری
درآمد: رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید (دستگاه نوا)
01:50
14
گردانیه: صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست (دستگاه نوا) - ادیب خوانساری
گردانیه: صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست (دستگاه نوا)
00:53
16
افشاری و فرود به نوا: چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد (دستگاه نوا) - ادیب خوانساری
افشاری و فرود به نوا: چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد (دستگاه نوا)
01:30
17
رهاب: مکن ز قصه شکایت که در طریق طلب (دستگاه نوا) - ادیب خوانساری
رهاب: مکن ز قصه شکایت که در طریق طلب (دستگاه نوا)
01:03
18
خجسته و رهاب: شراب نوش کن و جام زر بحافظ ده (دستگاه نوا) - ادیب خوانساری
خجسته و رهاب: شراب نوش کن و جام زر بحافظ ده (دستگاه نوا)
01:23
19
شاه ختایی: جان ندارد هر که جانانیش نیست (دستگاه نوا) - ادیب خوانساری
شاه ختایی: جان ندارد هر که جانانیش نیست (دستگاه نوا)
02:12
20
قجر و نهفت و فرود: عارفان در پیش صاحبان (دستگاه نوا) - ادیب خوانساری
قجر و نهفت و فرود: عارفان در پیش صاحبان (دستگاه نوا)
02:29
21
درآمد و چهار مضراب شور (دستگاه شور) - ادیب خوانساری
درآمد و چهار مضراب شور (دستگاه شور)
01:27
22
درآمد اول شور با تحریر (دستگاه شور) - ادیب خوانساری
درآمد اول شور با تحریر (دستگاه شور)
00:38
23
درآمد: خلاف دوستی باشد بترک دوستان گفتن (دستگاه شور) - ادیب خوانساری
درآمد: خلاف دوستی باشد بترک دوستان گفتن (دستگاه شور)
01:49
24
درآمد دوم: چنانت دوست میدارم که وصلت دل نمی خواهد (دستگاه شور) - ادیب خوانساری
درآمد دوم: چنانت دوست میدارم که وصلت دل نمی خواهد (دستگاه شور)
02:51
26
سلمک: مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی (دستگاه شور) - ادیب خوانساری
سلمک: مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی (دستگاه شور)
00:59
27
شهناز: مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی (دستگاه شور) - ادیب خوانساری
شهناز: مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی (دستگاه شور)
01:26
28
قرچه و فرود: نصیحت کردن آسانست سرگردان عاشق را (دستگاه شور) - ادیب خوانساری
قرچه و فرود: نصیحت کردن آسانست سرگردان عاشق را (دستگاه شور)
01:53
29
شهناز و فرود به شور: ز دستم بر نمی آید که انصاف از تو بستانم (دستگاه شور) - ادیب خوانساری
شهناز و فرود به شور: ز دستم بر نمی آید که انصاف از تو بستانم (دستگاه شور)
01:45
30
درآمد و چهار مضراب چهارگاه (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
درآمد و چهار مضراب چهارگاه (دستگاه چهارگاه)
03:31
31
درآمد اول با تحریر (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
درآمد اول با تحریر (دستگاه چهارگاه)
00:42
32
درآمد: عکس روی تو چون در آئینه جام افتاد (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
درآمد: عکس روی تو چون در آئینه جام افتاد (دستگاه چهارگاه)
02:43
33
زابل: غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید و... (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
زابل: غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید و... (دستگاه چهارگاه)
05:06
34
مخالف: آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
مخالف: آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی (دستگاه چهارگاه)
02:16
35
مخالف: هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
مخالف: هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است (دستگاه چهارگاه)
01:38
36
مثنوی مخالف: بشنو از نی چون حکایت می کند (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
مثنوی مخالف: بشنو از نی چون حکایت می کند (دستگاه چهارگاه)
03:44
37
فرود به چهارگاه 1 (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
فرود به چهارگاه 1 (دستگاه چهارگاه)
01:13
38
منصوری: آتش عشق است کاندرنی فتاد (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
منصوری: آتش عشق است کاندرنی فتاد (دستگاه چهارگاه)
02:43
39
هدی و پهلوی: نی حدیث راه پر خون می کند (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
هدی و پهلوی: نی حدیث راه پر خون می کند (دستگاه چهارگاه)
01:08
40
حصار: آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
حصار: آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی (دستگاه چهارگاه)
01:32
41
فرود به چهارگاه 2 (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
فرود به چهارگاه 2 (دستگاه چهارگاه)
01:01
42
درآمد تار و چهار مضراب سه گاه (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
درآمد تار و چهار مضراب سه گاه (دستگاه سه گاه)
02:36
43
درآمد اول با تحریر (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
درآمد اول با تحریر (دستگاه سه گاه)
01:16
44
درآمد: کی رفته ای ز دل که تمنا کنم ترا (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
درآمد: کی رفته ای ز دل که تمنا کنم ترا (دستگاه سه گاه)
01:49
45
درآمد دوم: غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
درآمد دوم: غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور (دستگاه سه گاه)
01:26
46
زابل: با صد هزار جلوه برون آمدی که من (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
زابل: با صد هزار جلوه برون آمدی که من (دستگاه سه گاه)
01:03
47
مویه: مستانه کاش در حرم و دیر بگذری (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
مویه: مستانه کاش در حرم و دیر بگذری (دستگاه سه گاه)
01:50
48
شکسته مویه: بالای خود در آئینه چشم من بین (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
شکسته مویه: بالای خود در آئینه چشم من بین (دستگاه سه گاه)
02:35
49
مخالف: مستانه کاش در حرم و دیر بگذری (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
مخالف: مستانه کاش در حرم و دیر بگذری (دستگاه سه گاه)
03:03
50
مویه و فرود: زیبا شود به کار عشق کار من (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
مویه و فرود: زیبا شود به کار عشق کار من (دستگاه سه گاه)
01:57
51
هدی و پهلوی: عاشقان را درد هست و ناله نیست (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
هدی و پهلوی: عاشقان را درد هست و ناله نیست (دستگاه سه گاه)
04:00
52
چهار مضراب سه گاه تار (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
چهار مضراب سه گاه تار (دستگاه سه گاه)
01:15
53
درآمد و چهار مضراب چهارگاه (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
درآمد و چهار مضراب چهارگاه (دستگاه چهارگاه)
03:31
54
درآمد اول با تحریر (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
درآمد اول با تحریر (دستگاه چهارگاه)
00:42
55
درآمد: عکس روی تو چون در آئینه جام افتاد (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
درآمد: عکس روی تو چون در آئینه جام افتاد (دستگاه چهارگاه)
02:43
56
زابل: غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید و... (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
زابل: غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید و... (دستگاه چهارگاه)
05:06
57
مخالف: آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
مخالف: آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی (دستگاه چهارگاه)
02:16
58
مخالف: هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
مخالف: هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است (دستگاه چهارگاه)
01:38
59
مثنوی مخالف: بشنو از نی چون حکایت می کند (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
مثنوی مخالف: بشنو از نی چون حکایت می کند (دستگاه چهارگاه)
03:44
60
فرود به چهارگاه 1 (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
فرود به چهارگاه 1 (دستگاه چهارگاه)
01:13
61
منصوری: آتش عشق است کاندرنی فتاد (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
منصوری: آتش عشق است کاندرنی فتاد (دستگاه چهارگاه)
02:43
62
هدی و پهلوی: نی حدیث راه پر خون می کند (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
هدی و پهلوی: نی حدیث راه پر خون می کند (دستگاه چهارگاه)
01:08
63
حصار: آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
حصار: آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی (دستگاه چهارگاه)
01:32
64
فرود به چهارگاه 2 (دستگاه چهارگاه) - ادیب خوانساری
فرود به چهارگاه 2 (دستگاه چهارگاه)
01:01
65
درآمد تار و چهار مضراب سه گاه (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
درآمد تار و چهار مضراب سه گاه (دستگاه سه گاه)
02:36
66
درآمد اول با تحریر (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
درآمد اول با تحریر (دستگاه سه گاه)
01:16
67
درآمد: کی رفته ای ز دل که تمنا کنم ترا (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
درآمد: کی رفته ای ز دل که تمنا کنم ترا (دستگاه سه گاه)
01:49
68
درآمد دوم: غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
درآمد دوم: غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور (دستگاه سه گاه)
01:26
69
زابل: با صد هزار جلوه برون آمدی که من (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
زابل: با صد هزار جلوه برون آمدی که من (دستگاه سه گاه)
01:03
70
مویه: مستانه کاش در حرم و دیر بگذری (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
مویه: مستانه کاش در حرم و دیر بگذری (دستگاه سه گاه)
01:50
71
شکسته مویه: بالای خود در آئینه چشم من بین (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
شکسته مویه: بالای خود در آئینه چشم من بین (دستگاه سه گاه)
02:35
72
مخالف: مستانه کاش در حرم و دیر بگذری (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
مخالف: مستانه کاش در حرم و دیر بگذری (دستگاه سه گاه)
03:03
73
مویه و فرود: زیبا شود به کار عشق کار من (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
مویه و فرود: زیبا شود به کار عشق کار من (دستگاه سه گاه)
01:57
74
هدی و پهلوی: عاشقان را درد هست و ناله نیست (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
هدی و پهلوی: عاشقان را درد هست و ناله نیست (دستگاه سه گاه)
04:00
75
چهار مضراب سه گاه تار (دستگاه سه گاه) - ادیب خوانساری
چهار مضراب سه گاه تار (دستگاه سه گاه)
01:15
76
چهار مضراب همایون (دستگاه همایون) - ادیب خوانساری
چهار مضراب همایون (دستگاه همایون)
03:15
77
درآمد اول همایون با تحریر (دستگاه همایون) - ادیب خوانساری
درآمد اول همایون با تحریر (دستگاه همایون)
01:37
78
درآمد همایون: هر که شد محرم دل در حرم یار بماند (دستگاه همایون) - ادیب خوانساری
درآمد همایون: هر که شد محرم دل در حرم یار بماند (دستگاه همایون)
04:22
79
درآمد دوم: صوفیان واستند از گرو می همه رخت (دستگاه همایون) - ادیب خوانساری
درآمد دوم: صوفیان واستند از گرو می همه رخت (دستگاه همایون)
01:57
80
طرز: ای زلف تو هر خم کمندی (دستگاه همایون) - ادیب خوانساری
طرز: ای زلف تو هر خم کمندی (دستگاه همایون)
03:02
81
بیداد: از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر - ادیب خوانساری
بیداد: از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
01:40
82
فرود به همایون با تحریر (دستگاه همایون) - ادیب خوانساری
فرود به همایون با تحریر (دستگاه همایون)
00:45
84
درآمد شوشتری با تحریر (آواز شوشتری) - ادیب خوانساری
درآمد شوشتری با تحریر (آواز شوشتری)
01:02
85
شوشتری: چه کبوتر چهی تیر خورده ببالم و صحبتهای استاد ادیب (آواز شوشتری) - ادیب خوانساری
شوشتری: چه کبوتر چهی تیر خورده ببالم و صحبتهای استاد ادیب (آواز شوشتری)
04:27
86
صحبتهای استاد ادیب خوانساری در مورد قطعه اجرا شده و معنای شعر (آواز شوشتری) - ادیب خوانساری
صحبتهای استاد ادیب خوانساری در مورد قطعه اجرا شده و معنای شعر (آواز شوشتری)
01:03
87
منصوری و فرود به شوشتری: عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست (آواز شوشتری) - ادیب خوانساری
منصوری و فرود به شوشتری: عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست (آواز شوشتری)
05:05
88
بختیاری: درم بگشای که آخر پادشاهم (آواز شوشتری) - ادیب خوانساری
بختیاری: درم بگشای که آخر پادشاهم (آواز شوشتری)
01:57
89
00:51
90
درآمد و چهار مضراب بیات اصفهان (آواز بیات اصفهان) - ادیب خوانساری
درآمد و چهار مضراب بیات اصفهان (آواز بیات اصفهان)
04:28
91
درآمد اول با تحریر و شعر (آواز بیات اصفهان) - ادیب خوانساری
درآمد اول با تحریر و شعر (آواز بیات اصفهان)
01:34
92
درآمد: خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست (آواز بیات اصفهان) - ادیب خوانساری
درآمد: خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست (آواز بیات اصفهان)
01:21
93
جامه دران: خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد (آواز بیات اصفهان) - ادیب خوانساری
جامه دران: خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد (آواز بیات اصفهان)
01:16
94
درآمد بیات راجه (آواز بیات اصفهان) - ادیب خوانساری
درآمد بیات راجه (آواز بیات اصفهان)
00:25
95
بیات راجه: گر همه شهر بجنگم درآیند و خلاف (آواز بیات اصفهان) - ادیب خوانساری
بیات راجه: گر همه شهر بجنگم درآیند و خلاف (آواز بیات اصفهان)
01:20
96
تحریر راجه و فرود به بیات اصفهان (آواز بیات اصفهان) - ادیب خوانساری
تحریر راجه و فرود به بیات اصفهان (آواز بیات اصفهان)
00:54
97
عشاق و شور: به سراپای تو ای دوست که از دوستیت (آواز بیات اصفهان) - ادیب خوانساری
عشاق و شور: به سراپای تو ای دوست که از دوستیت (آواز بیات اصفهان)
01:56
98
بیات راجه: دوستت دارم اگر لطف کنی ور نکنی (آواز بیات اصفهان) - ادیب خوانساری
بیات راجه: دوستت دارم اگر لطف کنی ور نکنی (آواز بیات اصفهان)
00:50
99
فرود به اصفهان: دوستت دارم اگر لطف کنی ور نکنی (آواز بیات اصفهان) - ادیب خوانساری
فرود به اصفهان: دوستت دارم اگر لطف کنی ور نکنی (آواز بیات اصفهان)
00:51
100
فرود بیات اصفهان: سعدی یا نا متناسب حیوانی باشد (آواز بیات اصفهان) - ادیب خوانساری
فرود بیات اصفهان: سعدی یا نا متناسب حیوانی باشد (آواز بیات اصفهان)
01:16
101
مثنوی بیات اصفهان: باده از ماست شد نی ما از او (آواز بیات اصفهان) - ادیب خوانساری
مثنوی بیات اصفهان: باده از ماست شد نی ما از او (آواز بیات اصفهان)
02:58
102
درآمد اول دشتی با تحریر (آواز دشتی) - ادیب خوانساری
درآمد اول دشتی با تحریر (آواز دشتی)
01:17
103
درآمد اشاره به اوج: پیش رویت دگران صورت بر دیوارند (آواز دشتی) - ادیب خوانساری
درآمد اشاره به اوج: پیش رویت دگران صورت بر دیوارند (آواز دشتی)
01:47
104
درآمد دوم: تا گل روی تو دیدم همه گلها خارند (آواز دشتی) - ادیب خوانساری
درآمد دوم: تا گل روی تو دیدم همه گلها خارند (آواز دشتی)
01:42
105
عشاق: اینکه گویند به عمری شب قدری باشد (آواز دشتی) - ادیب خوانساری
عشاق: اینکه گویند به عمری شب قدری باشد (آواز دشتی)
02:50
106
راجه فرود به دشتی: دامن دولت جاوید (آواز دشتی) - ادیب خوانساری
راجه فرود به دشتی: دامن دولت جاوید (آواز دشتی)
02:12
107
گیلکی: تو کاندر لب نمک پیوسته داری (آواز دشتی) - ادیب خوانساری
گیلکی: تو کاندر لب نمک پیوسته داری (آواز دشتی)
01:33
108
غم انگیز: شبی یاد دارم که چشمم نهفت (آواز دشتی) - ادیب خوانساری
غم انگیز: شبی یاد دارم که چشمم نهفت (آواز دشتی)
01:25
109
اوج: که من عاشقم گر بسوزم رواست (آواز دشتی) - ادیب خوانساری
اوج: که من عاشقم گر بسوزم رواست (آواز دشتی)
01:09
110
فرود: بگفت ای هوادار مسکین من (آواز دشتی) - ادیب خوانساری
فرود: بگفت ای هوادار مسکین من (آواز دشتی)
01:24
111
چهار مضراب بیات ترک 1 (آواز بیات ترک) - ادیب خوانساری
چهار مضراب بیات ترک 1 (آواز بیات ترک)
02:42
112
درآمد اول بیات ترک با تحریر (آواز بیات ترک) - ادیب خوانساری
درآمد اول بیات ترک با تحریر (آواز بیات ترک)
01:02
113
درآمد اول و دوم: پیش رویت دگران صورت بر دیوارند (آواز بیات ترک) - ادیب خوانساری
درآمد اول و دوم: پیش رویت دگران صورت بر دیوارند (آواز بیات ترک)
02:37
114
راک و فرود به ترک: تا گل روی تو دیدم همه گلها خارند (آواز بیات ترک) - ادیب خوانساری
راک و فرود به ترک: تا گل روی تو دیدم همه گلها خارند (آواز بیات ترک)
01:42
115
جامه دران و فرود: این که گویند به عمری شب قدری باشد (آواز بیات ترک) - ادیب خوانساری
جامه دران و فرود: این که گویند به عمری شب قدری باشد (آواز بیات ترک)
00:34
116
ادامه جامه دران (آواز بیات ترک) - ادیب خوانساری
ادامه جامه دران (آواز بیات ترک)
02:20
117
فیلی و شکسته و فرود: دامن دولت جاوید (آواز بیات ترک) - ادیب خوانساری
فیلی و شکسته و فرود: دامن دولت جاوید (آواز بیات ترک)
02:05
118
شهابی: من آن نایم  که تو از راه (آواز بیات ترک) - ادیب خوانساری
شهابی: من آن نایم که تو از راه (آواز بیات ترک)
03:18
119
قطار: کسی که ایام وصل نشناسد (آواز بیات ترک) - ادیب خوانساری
قطار: کسی که ایام وصل نشناسد (آواز بیات ترک)
02:32
120
چهار مضراب بیات ترک 2 (آواز بیات ترک) - ادیب خوانساری
چهار مضراب بیات ترک 2 (آواز بیات ترک)
00:44
121
درآمد: چه مستی  است ندانم که روبما آورد (آواز افشاری) - ادیب خوانساری
درآمد: چه مستی است ندانم که روبما آورد (آواز افشاری)
01:42
122
درآمد دوم: چه مستی است ندانم (آواز افشاری) - ادیب خوانساری
درآمد دوم: چه مستی است ندانم (آواز افشاری)
01:20
123
جامه دران: تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر (آواز افشاری) - ادیب خوانساری
جامه دران: تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر (آواز افشاری)
01:42
124
اشاره به نیشابورک: چه راه می زند این مطرب مقام شناس (آواز افشاری) - ادیب خوانساری
اشاره به نیشابورک: چه راه می زند این مطرب مقام شناس (آواز افشاری)
02:14
125
عراق: دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن (آواز افشاری) - ادیب خوانساری
عراق: دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن (آواز افشاری)
01:22
126
فرود افشاری: که باد صبح نسیم گره گشا آورد (آواز افشاری) - ادیب خوانساری
فرود افشاری: که باد صبح نسیم گره گشا آورد (آواز افشاری)
01:02
127
رهاب: مرید پیر مغانم ز من مرنج (آواز افشاری) - ادیب خوانساری
رهاب: مرید پیر مغانم ز من مرنج (آواز افشاری)
01:28
128
رهاب و فرود: علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی (آواز افشاری) - ادیب خوانساری
رهاب و فرود: علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی (آواز افشاری)
01:15
129
مثنوی: خوشتر از دوران عشق ایام نیست (آواز افشاری) - ادیب خوانساری
مثنوی: خوشتر از دوران عشق ایام نیست (آواز افشاری)
04:08
130
درآمد اول با تحریر (آواز ابوعطا) - ادیب خوانساری
درآمد اول با تحریر (آواز ابوعطا)
02:14
131
درآمد: نه شرط عشق بود کز بلا نپرهیزند (آواز ابوعطا) - ادیب خوانساری
درآمد: نه شرط عشق بود کز بلا نپرهیزند (آواز ابوعطا)
01:12
132
درآمد دوم: مگر تو روی بپوشی و گرنه ممکن نیست (آواز ابوعطا) - ادیب خوانساری
درآمد دوم: مگر تو روی بپوشی و گرنه ممکن نیست (آواز ابوعطا)
01:21
133
درآمد حجاز با تحریر (آواز ابوعطا) - ادیب خوانساری
درآمد حجاز با تحریر (آواز ابوعطا)
00:47
134
حجاز: بگیر جامه صوفی و بیار جام شراب (آواز ابوعطا) - ادیب خوانساری
حجاز: بگیر جامه صوفی و بیار جام شراب (آواز ابوعطا)
01:39
135
01:10
136
بغدادی: همه جا خوری می لاله گون (آواز ابوعطا) - ادیب خوانساری
بغدادی: همه جا خوری می لاله گون (آواز ابوعطا)
02:12
137
مثنوی ابوعطا: از خودی بگذر تا یابی خدا (آواز ابوعطا) - ادیب خوانساری
مثنوی ابوعطا: از خودی بگذر تا یابی خدا (آواز ابوعطا)
03:49
138
لیلی و مجنون: شبی یاد دارم که چشمم نخفت (آواز ابوعطا) - ادیب خوانساری
لیلی و مجنون: شبی یاد دارم که چشمم نخفت (آواز ابوعطا)
03:08
139
یتیمک: بخت آئینه ندارم که در او مینگری (آواز ابوعطا) - ادیب خوانساری
یتیمک: بخت آئینه ندارم که در او مینگری (آواز ابوعطا)
03:44
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام