دستگاه راست پنجگاه-سنتور استاد پایور و صبا

دستگاه راست پنجگاه-سنتور استاد پایور و صبا

1 دنبال کننده44 آهنگ (01:14:07)
#عنوان
2
قطعه ی پراکنده(راست پنجگاه) - فرامرز پایور
قطعه ی پراکنده(راست پنجگاه)
06:27
3
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 1 - فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 1
00:21
4
دستگاه راست پنجگاه 1 - فرامرز پایور
دستگاه راست پنجگاه 1
03:48
5
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 2 - فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 2
00:12
6
دستگاه راست پنجگاه 2 - فرامرز پایور
دستگاه راست پنجگاه 2
02:07
7
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 3 - فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 3
00:50
8
دستگاه راست پنجگاه 3 - فرامرز پایور
دستگاه راست پنجگاه 3
01:36
9
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 4 - فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 4
00:25
10
دستگاه راست پنجگاه 4 - فرامرز پایور
دستگاه راست پنجگاه 4
02:19
11
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 5 - فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 5
00:26
12
دستگاه راست پنجگاه 5 - فرامرز پایور
دستگاه راست پنجگاه 5
01:17
13
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 6 - فرامرز پایور
ادامه ی پیش درآمد راست پنجگاه 6
01:01
14
دستگاه راست پنجگاه 6 - فرامرز پایور
دستگاه راست پنجگاه 6
01:15
15
دستگاه راست پنجگاه 7 - فرامرز پایور
دستگاه راست پنجگاه 7
02:35
16
دستگاه راست پنجگاه 8 - فرامرز پایور
دستگاه راست پنجگاه 8
02:22
17
چهار مضراب شماره 1 (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب شماره 1 (دستگاه راست پنجگاه)
00:40
18
دستگاه راست پنجگاه 9 - فرامرز پایور
دستگاه راست پنجگاه 9
04:09
19
چهار مضراب شماره 2 (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب شماره 2 (دستگاه راست پنجگاه)
00:26
31
03:13
32
00:59
33
نهیب، محیر، آشوراوند، اصفهانک، بسته نگار (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
نهیب، محیر، آشوراوند، اصفهانک، بسته نگار (دستگاه راست پنجگاه)
04:50
34
01:16
36
ابوالچپ راوندی (دستگاه راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
ابوالچپ راوندی (دستگاه راست پنجگاه)
01:04
37
01:21
41
01:22
43
دستگاه راست پنجگاه 10 - فرامرز پایور
دستگاه راست پنجگاه 10
02:07
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام