مرتض پا شا یی

مرتض پا شا یی

5 دنبال کننده105 آهنگ (07:35:57)
#عنوان
1
عصر پاییزی - مرتضی پاشایی
03:03
3
04:45
5
03:53
6
03:53
7
دیره - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:45
8
دنیای بعد تو - گروه سون
دنیای بعد تو
پیشواز ایرانسل
04:31
9
میخوام ببینمت - گروه سون
میخوام ببینمت
پیشواز ایرانسل
05:56
10
من عاشقت میشم - گروه سون
من عاشقت میشم
پیشواز ایرانسل
04:52
11
مثل یه مرد - گروه سون
پیشواز ایرانسل
03:51
12
دیوونه - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:08
13
تنهاترین - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:14
14
اولین عشق - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:56
15
حواسم به توئه - گروه سون
حواسم به توئه
پیشواز ایرانسل
02:40
16
دوست داشتنی - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:06
18
دیره - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:45
19
دنیای بعد تو - گروه سون
دنیای بعد تو
پیشواز ایرانسل
04:31
20
میخوام ببینمت - گروه سون
میخوام ببینمت
پیشواز ایرانسل
05:56
21
من عاشقت میشم - گروه سون
من عاشقت میشم
پیشواز ایرانسل
04:52
22
مثل یه مرد - گروه سون
پیشواز ایرانسل
03:51
23
دیوونه - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:08
24
تنهاترین - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:14
25
اولین عشق - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:56
26
حواسم به توئه - گروه سون
حواسم به توئه
پیشواز ایرانسل
02:40
27
دوست داشتنی - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:06
29
دیره - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:45
30
دنیای بعد تو - گروه سون
دنیای بعد تو
پیشواز ایرانسل
04:31
31
میخوام ببینمت - گروه سون
میخوام ببینمت
پیشواز ایرانسل
05:56
32
من عاشقت میشم - گروه سون
من عاشقت میشم
پیشواز ایرانسل
04:52
33
مثل یه مرد - گروه سون
پیشواز ایرانسل
03:51
34
دیوونه - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:08
35
تنهاترین - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:14
36
اولین عشق - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:56
37
حواسم به توئه - گروه سون
حواسم به توئه
پیشواز ایرانسل
02:40
38
دوست داشتنی - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:06
40
دیره - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:45
41
دنیای بعد تو - گروه سون
دنیای بعد تو
پیشواز ایرانسل
04:31
42
میخوام ببینمت - گروه سون
میخوام ببینمت
پیشواز ایرانسل
05:56
43
من عاشقت میشم - گروه سون
من عاشقت میشم
پیشواز ایرانسل
04:52
44
مثل یه مرد - گروه سون
پیشواز ایرانسل
03:51
45
دیوونه - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:08
46
تنهاترین - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:14
47
اولین عشق - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:56
48
حواسم به توئه - گروه سون
حواسم به توئه
پیشواز ایرانسل
02:40
49
دوست داشتنی - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:06
51
دیره - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:45
52
دنیای بعد تو - گروه سون
دنیای بعد تو
پیشواز ایرانسل
04:31
53
میخوام ببینمت - گروه سون
میخوام ببینمت
پیشواز ایرانسل
05:56
54
من عاشقت میشم - گروه سون
من عاشقت میشم
پیشواز ایرانسل
04:52
55
مثل یه مرد - گروه سون
پیشواز ایرانسل
03:51
56
دیوونه - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:08
57
تنهاترین - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:14
58
اولین عشق - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:56
59
حواسم به توئه - گروه سون
حواسم به توئه
پیشواز ایرانسل
02:40
60
دوست داشتنی - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:06
62
دیره - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:45
63
دنیای بعد تو - گروه سون
دنیای بعد تو
پیشواز ایرانسل
04:31
64
میخوام ببینمت - گروه سون
میخوام ببینمت
پیشواز ایرانسل
05:56
65
من عاشقت میشم - گروه سون
من عاشقت میشم
پیشواز ایرانسل
04:52
66
مثل یه مرد - گروه سون
پیشواز ایرانسل
03:51
67
دیوونه - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:08
68
تنهاترین - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:14
69
اولین عشق - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:56
70
حواسم به توئه - گروه سون
حواسم به توئه
پیشواز ایرانسل
02:40
71
دوست داشتنی - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:06
73
دیره - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:45
74
دنیای بعد تو - گروه سون
دنیای بعد تو
پیشواز ایرانسل
04:31
75
میخوام ببینمت - گروه سون
میخوام ببینمت
پیشواز ایرانسل
05:56
76
من عاشقت میشم - گروه سون
من عاشقت میشم
پیشواز ایرانسل
04:52
77
مثل یه مرد - گروه سون
پیشواز ایرانسل
03:51
78
دیوونه - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:08
79
تنهاترین - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:14
80
اولین عشق - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:56
81
حواسم به توئه - گروه سون
حواسم به توئه
پیشواز ایرانسل
02:40
82
دوست داشتنی - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:06
84
دیره - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:45
85
دنیای بعد تو - گروه سون
دنیای بعد تو
پیشواز ایرانسل
04:31
86
میخوام ببینمت - گروه سون
میخوام ببینمت
پیشواز ایرانسل
05:56
87
من عاشقت میشم - گروه سون
من عاشقت میشم
پیشواز ایرانسل
04:52
88
مثل یه مرد - گروه سون
پیشواز ایرانسل
03:51
89
دیوونه - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:08
90
تنهاترین - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:14
91
اولین عشق - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:56
92
حواسم به توئه - گروه سون
حواسم به توئه
پیشواز ایرانسل
02:40
93
دوست داشتنی - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:06
95
دیره - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:45
96
دنیای بعد تو - گروه سون
دنیای بعد تو
پیشواز ایرانسل
04:31
97
میخوام ببینمت - گروه سون
میخوام ببینمت
پیشواز ایرانسل
05:56
98
من عاشقت میشم - گروه سون
من عاشقت میشم
پیشواز ایرانسل
04:52
99
مثل یه مرد - گروه سون
پیشواز ایرانسل
03:51
100
دیوونه - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:08
101
تنهاترین - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:14
102
اولین عشق - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:56
103
حواسم به توئه - گروه سون
حواسم به توئه
پیشواز ایرانسل
02:40
104
دوست داشتنی - گروه سون
پیشواز ایرانسل
04:06
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام