پرلود ها و اتود ها - هیتور ویلالوبوس

پرلود ها و اتود ها

#عنوان
1
Concerto For Guitar And Orchestra Five Preludes 1 - هیتور ویلالوبوس
Concerto For Guitar And Orchestra Five Preludes 1
05:30
2
Concerto For Guitar And Orchestra Five Preludes 2 - هیتور ویلالوبوس
Concerto For Guitar And Orchestra Five Preludes 2
08:23
3
Concerto For Guitar And Orchestra Five Preludes 3 - هیتور ویلالوبوس
Concerto For Guitar And Orchestra Five Preludes 3
04:26
4
No. 1 In E Minor: Andantion Espressivo - هیتور ویلالوبوس
No. 1 In E Minor: Andantion Espressivo
04:10
5
No. 5 In E: Andantiono - هیتور ویلالوبوس
No. 5 In E: Andantiono
03:49
6
No. 3 In A Minor: Andant , Molto Adagio , Andante - هیتور ویلالوبوس
No. 3 In A Minor: Andant , Molto Adagio , Andante
05:34
7
No. 4 In E Minor: Lento, Animato, Moderato, Lento - هیتور ویلالوبوس
No. 4 In E Minor: Lento, Animato, Moderato, Lento
03:08
8
No. 2 In D: Poco Animato Twelve Etudes - هیتور ویلالوبوس
No. 2 In D: Poco Animato Twelve Etudes
02:38
9
No. 1 Allrgro Non Troppo: Lonto - هیتور ویلالوبوس
No. 1 Allrgro Non Troppo: Lonto
02:02
10
No. 2: Allegro - هیتور ویلالوبوس
No. 2: Allegro
01:50
11
No. 3 Allegro Moderato - هیتور ویلالوبوس
No. 3 Allegro Moderato
02:26
12
No. 4: Poco Moderato, A Tempo, Grandioso - هیتور ویلالوبوس
No. 4: Poco Moderato, A Tempo, Grandioso
02:49
13
No. 5: Andantino - هیتور ویلالوبوس
No. 5: Andantino
02:12
14
No. 6: Poco Allegro - هیتور ویلالوبوس
No. 6: Poco Allegro
01:48
15
No. 7: Tres Anime, Piu Mosso - هیتور ویلالوبوس
No. 7: Tres Anime, Piu Mosso
02:33
16
No. 8: Moderato - هیتور ویلالوبوس
No. 8: Moderato
03:41
17
No. 9:Tres Peu Anime - هیتور ویلالوبوس
No. 9:Tres Peu Anime
02:39
18
No. 10: Tres Anime, Vif, Un Peu Anime, Vif - هیتور ویلالوبوس
No. 10: Tres Anime, Vif, Un Peu Anime, Vif
02:26
19
No. 11: Lent, Anime - هیتور ویلالوبوس
No. 11: Lent, Anime
03:49
20
No. 12: Anime - هیتور ویلالوبوس
No. 12: Anime
02:38
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام