محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان

احسان

لیست آهنگ ها

پیش درآمد افشاری (گل نوش) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
سنتور و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
چهارمضراب (دل انگیز) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تار و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف دل مجنون گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
نی و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
کمانچه و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف (ساقی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف جان جهان گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
سکوت شب گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
کویر گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
ساز و آواز 1 گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
شب کویر گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
درنا گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
ساز و آواز 2 گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
بارون گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
دوتار گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
طرقه گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
ساز و آواز 3 گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
شرنگ گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
ای عاشقان گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
درآمد بیات ترک گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، ...) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "صنما" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف کردی"درد دل" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "دل مجنون" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مثنوی افشاری، فرود مثنوی به بیات ترک) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "یعنی چه" گوش کنید
محمدرضا شجریان
رنگ بیات ترک گوش کنید
محمدرضا شجریان
پیش درآمد گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و کمانچه گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "گریه را به مستی" گوش کنید
محمدرضا شجریان
دونوازی تار و تنبک گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و سنتور گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "از خون جوانان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
رنگ دشتی گوش کنید
محمدرضا شجریان
تکنوازی تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ادامه ساز و آواز (حجاز، جامه دران، فراز دوم حجاز) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ادامه ساز و آواز (کردبیات، اوج، اصفهانک و فرود) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
تصنیف "بهار دلکش" گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
تار و پود ۱ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
گلچهره ۱ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
مرثیه ۱ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
گلچهره ۲ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
تار و پود ۲ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
خیال گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
عروسی گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
ضیافت گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
پیمانه ی عشق گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
دلشدگان گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
تصنیف "دلشدگان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
امید عشق گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
رویای تنبک گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
خاطره گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
پاسبان حرم دل گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
تصنیف "امید عشق" گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
عروج گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
غلام چشم گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
بازگشت گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
مرثیه ۲ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
همدلی گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
وداع گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
مارش عزا گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
گلچهره ۳ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
پیش درآمد سه گاه گوش کنید
محمدرضا شجریان
درآمد سه گاه گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب سه گاه گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد سه گاه، زابل، مویه، رضوی، فرود به سه گاه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "من از روز ازل" گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی ضربی و چهارمضراب مخالف گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مخالف، نیشابورک، فرود مخالف به سه گاه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی "تار زلف" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی "غم عشق" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی "دل شیدا" گوش کنید
محمدرضا شجریان
برگردان تصنیف "دل شیدا" گوش کنید
محمدرضا شجریان
سلو تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (تار و تنبک - شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرهنگ شریف
ساز آواز (درآمد شور، عاشق کش) گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (تار و تنبک - سلمک) گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرهنگ شریف
ادامه ی ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرهنگ شریف
چهارمضراب (ابوعطا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (ای ساربان) گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرهنگ شریف
ساز آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (بگذار تا بگرییم) گوش کنید
محمدرضا شجریان
فرهنگ شریف
قطعه "دیدار" گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
زنگ شتر گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز ۱ گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف "چشم یاری" گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ادامه ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف "باد صبا" گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
چهارمضراب بیداد گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز ۲ گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف "رندان مست" گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
پیش درآمد راست گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
چهارمضراب راست گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
تصنیف قدیمی "نوا" گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
آواز و چهارمضراب گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
قطعه ضربی تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
ساز و آواز (در فرودهای بیات اصفهان) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
قطعه ضربی نغمه اصفهان (تصنیف سرخوشان) گوش کنید
محمدرضا شجریان
محمدرضا لطفی
مقدمه دشتی گوش کنید
محمدرضا شجریان
مزدا انصاری
فخری ملک پور
ساز و آواز ۱ گوش کنید
محمدرضا شجریان
مزدا انصاری
فخری ملک پور
نوای نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
مزدا انصاری
فخری ملک پور
چهارمضراب عشاق گوش کنید
محمدرضا شجریان
مزدا انصاری
فخری ملک پور
دیدی ای مه گوش کنید
محمدرضا شجریان
مزدا انصاری
فخری ملک پور
ساز و آواز ۲ گوش کنید
محمدرضا شجریان
مزدا انصاری
فخری ملک پور
آه باران گوش کنید
محمدرضا شجریان
مزدا انصاری
فخری ملک پور