سنتی

سنتی

لدن

لیست آهنگ ها

قدحی دردست گوش کنید
داود آزاد
قمار دیگر گوش کنید
داود آزاد
بی پرده نهان مانده گوش کنید
داود آزاد
خرقه و شراب گوش کنید
داود آزاد
قدح اندر طرب گوش کنید
داود آزاد
مست قلندر گوش کنید
داود آزاد
بداهه نوازی عود گوش کنید
داود آزاد
یک زمان هشیار نتوانم نشست گوش کنید
داود آزاد
بداهه نوازی تنبور گوش کنید
داود آزاد
هوالمعشوق گوش کنید
داود آزاد
قدحی دردست گوش کنید
داود آزاد
قمار دیگر گوش کنید
داود آزاد
بی پرده نهان مانده گوش کنید
داود آزاد
خرقه و شراب گوش کنید
داود آزاد
قدح اندر طرب گوش کنید
داود آزاد
مست قلندر گوش کنید
داود آزاد
بداهه نوازی عود گوش کنید
داود آزاد
یک زمان هشیار نتوانم نشست گوش کنید
داود آزاد
بداهه نوازی تنبور گوش کنید
داود آزاد
هوالمعشوق گوش کنید
داود آزاد
آواز و ضربی بیات ترک گوش کنید
حسین تهرانی
قدحی دردست گوش کنید
داود آزاد
وای از این حالم گوش کنید
ایهام
وای از این حالم گوش کنید
ایهام
چه کنم گوش کنید
سینا سرلک
ساغر گوش کنید
سینا سرلک
در سوگ استاد لطفی گوش کنید
سینا سرلک
تموم قلب تو گوش کنید
سالار سپه روم
اسب وحشی گوش کنید
امیر عظیمی