سنتی

سنتی

لدن

لیست آهنگ ها

قدحی دردست گوش کنید
داوود آزاد
قمار دیگر گوش کنید
داوود آزاد
بی پرده نهان مانده گوش کنید
داوود آزاد
خرقه و شراب گوش کنید
داوود آزاد
قدح اندر طرب گوش کنید
داوود آزاد
مست قلندر گوش کنید
داوود آزاد
بداهه نوازی عود گوش کنید
داوود آزاد
یک زمان هشیار نتوانم نشست گوش کنید
داوود آزاد
بداهه نوازی تنبور گوش کنید
داوود آزاد
هوالمعشوق گوش کنید
داوود آزاد
قدحی دردست گوش کنید
داوود آزاد
قمار دیگر گوش کنید
داوود آزاد
بی پرده نهان مانده گوش کنید
داوود آزاد
خرقه و شراب گوش کنید
داوود آزاد
قدح اندر طرب گوش کنید
داوود آزاد
مست قلندر گوش کنید
داوود آزاد
بداهه نوازی عود گوش کنید
داوود آزاد
یک زمان هشیار نتوانم نشست گوش کنید
داوود آزاد
بداهه نوازی تنبور گوش کنید
داوود آزاد
هوالمعشوق گوش کنید
داوود آزاد
آواز و ضربی بیات ترک گوش کنید
حسین تهرانی
قدحی دردست گوش کنید
داوود آزاد
وای از این حالم گوش کنید
ایهام
وای از این حالم گوش کنید
ایهام
چه کنم گوش کنید
سینا سرلک
ساغر گوش کنید
سینا سرلک
در سوگ استاد لطفی گوش کنید
سینا سرلک
تموم قلب تو گوش کنید
سالار سپه روم
اسب وحشی گوش کنید
امیر عظیمی