صبا طبخی

صبا طبخی

لیست آهنگ ها

پیش درآمد بیات ترک گوش کنید
صبا طبخی
چهار مضراب بیات ترک به سه گاه گوش کنید
صبا طبخی
آواز بیات ترک گوش کنید
صبا طبخی
آواز سه گاه گوش کنید
صبا طبخی
چهار مضراب مخالف سه گاه گوش کنید
صبا طبخی
ضربی سه گاه گوش کنید
صبا طبخی
رنگ سه گاه گوش کنید
صبا طبخی
آواز مخالف سه گاه به درآمد سه گاه گوش کنید
صبا طبخی