وای از این حالم

وای از این حالم

ایهام

وای از این حالم گوش کنید
ایهام