موسیقی خوب سنتی

موسیقی خوب سنتی

sara alavash

لیست آهنگ ها

تنهایی گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
بدرود گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
یادگار گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
گرفتار گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
ایران من گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
دلدار گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
گریز گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
دریغ گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
گل یخ ( تقدیم به استاد محمدرضا شجریان) گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
پیش درآمد گوش کنید
محمدرضا شجریان
سلو تار (درآمد ماهور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب ماهور گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ساز آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف (شب وصل) گوش کنید
محمدرضا شجریان
سلو تار (چهارمضراب دلکش) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (هر لحظه در برم) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف (شنیدم ماهی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (قرچه، رضوی،...) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف (ز دست محبوب) گوش کنید
محمدرضا شجریان
رنگ شهرآشوب گوش کنید
محمدرضا شجریان
پیش درآمد دشتی گوش کنید
همایون شجریان
تار و کمانچه گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز دشتی گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف دشتی مرا رها کن گوش کنید
همایون شجریان
تار گوش کنید
همایون شجریان
آواز "خسرو شیرین" گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز دشتستانی گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف ساز خاموش گوش کنید
همایون شجریان
پیش درآمد افشاری (گل نوش) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
سنتور و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
چهارمضراب (دل انگیز) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تار و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف دل مجنون گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
نی و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
کمانچه و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف (ساقی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف جان جهان گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
پیش درآمد (شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
دونوازی تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف پیام نسیم گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (حجاز) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
چهارمضراب (شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تکنوازی سه تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (مثنوی ابوعطا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (دشتستانی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف مرغ خوشخوان گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
درآمد ماهور گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد ماهور گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب ماهور گوش کنید
فرامرز پایور
درآمد راست گوش کنید
فرامرز پایور
شکسته و چهارمضراب گوش کنید
فرامرز پایور
بداهه نوازی در دشتی گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب دلشکن و دلبر گوش کنید
فرامرز پایور
درآمد و چهارمضراب گوش کنید
فرامرز پایور
زابل گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب زابل گوش کنید
فرامرز پایور
پیش درآمد اصفهان گوش کنید
فرامرز پایور
درآمد گوش کنید
فرامرز پایور
جامه دران گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب اصفهان گوش کنید
فرامرز پایور
درآمد اول و دوم سه گاه گوش کنید
فرامرز پایور
چهارمضراب سه گاه و مخالف گوش کنید
فرامرز پایور
زابل، مویه و فرود گوش کنید
فرامرز پایور
مخالف سه گاه، نغمه گوش کنید
فرامرز پایور
حصار، مویه و فرود گوش کنید
فرامرز پایور
صحبتهای استاد بهمن بوستان در مورد استاد فرامرز پایور ... گوش کنید
فرامرز پایور
حصار گوش کنید
سهیل ملاحسینی
دستگاه شور (جلال قانونی - منوچهر شیرازی) گوش کنید
ملیحه سعیدی
آواز دشتی (جلال قانونی) گوش کنید
ملیحه سعیدی
مصاحبه با جلال قانونی (جلال قانونی) گوش کنید
ملیحه سعیدی
دستگاه سه گاه (جلال قانونی) گوش کنید
ملیحه سعیدی
دستگاه همایون (جلال قانونی) گوش کنید
ملیحه سعیدی
آواز بیات اصفهان (مهدی مفتاح) گوش کنید
ملیحه سعیدی
دستگاه سه گاه (اکبر صدیف) گوش کنید
ملیحه سعیدی
آواز بیات اصفهان (سیمین آقارضی) گوش کنید
ملیحه سعیدی
آواز شوشتری (سیمین آقارضی) گوش کنید
ملیحه سعیدی
پیش درآمد بیات اصفهان (سیمین آقارضی) گوش کنید
ملیحه سعیدی
آواز بیات اصفهان (سیمین آقارضی) گوش کنید
ملیحه سعیدی
دستگاه ماهور (ملیحه سعیدی) گوش کنید
ملیحه سعیدی
آواز بیات اصفهان (ملیحه سعیدی) گوش کنید
ملیحه سعیدی
آواز بیات اصفهان (ملیحه سعیدی) گوش کنید
ملیحه سعیدی
آواز شوشتری 1 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 2 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 3 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 4 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 5 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز اصفهان 1 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 6 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 7 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 8 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 9 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 10 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز شوشتری 11 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز اصفهان 2 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز اصفهان 3 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز اصفهان 4 گوش کنید
پریچهر خواجه
آواز اصفهان 5 گوش کنید
پریچهر خواجه
سلام (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
پریچهر خواجه
پیش درآمد (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ 1 (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ 2 (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
پریچهر خواجه
دخترک ژولیده (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
پریچهر خواجه
تمرین (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
پریچهر خواجه
مقدمه ی پرواز (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
پریچهر خواجه
ترانه (دستگاه ماهور) گوش کنید
پریچهر خواجه
پولکا (دستگاه ماهور) گوش کنید
پریچهر خواجه
خوارزمی (دستگاه ماهور) گوش کنید
پریچهر خواجه
مقدمه ی ماهور (دستگاه ماهور) گوش کنید
پریچهر خواجه
پیش درآمد (دستگاه ماهور) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ قهر و آشتی (دستگاه ماهور) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ شلخو (دستگاه ماهور) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ راک (دستگاه ماهور) گوش کنید
پریچهر خواجه
پیش درآمد (دستگاه همایون) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ 1 (دستگاه همایون) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ 2 (دستگاه همایون) گوش کنید
پریچهر خواجه
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون) گوش کنید
پریچهر خواجه
چهارمضراب اصفهان (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
پریچهر خواجه
چهارمضراب بیات شیراز (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
پریچهر خواجه
چهارمضراب نوا (دستگاه نوا) گوش کنید
پریچهر خواجه
دوضربی (آواز بیات ترک) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ (آواز بیات ترک) گوش کنید
پریچهر خواجه
پیش درآمد (آواز افشاری) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ (آواز افشاری) گوش کنید
پریچهر خواجه
در قفس (آواز دشتی) گوش کنید
پریچهر خواجه
رنگ (آواز دشتی) گوش کنید
پریچهر خواجه
تمرین دشتی (آواز دشتی) گوش کنید
پریچهر خواجه
کاروان (آواز دشتی) گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه شور 1 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه شور 2 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه شور 3 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه شور 4 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه شور 5 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه شور 6 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه شور 7 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه شور 8 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه شور 9 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه سه گاه 1 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه سه گاه 2 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه سه گاه 3 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه سه گاه 4 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه سه گاه 5 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه سه گاه 6 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه چهارگاه 1 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه چهارگاه 2 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه چهارگاه 3 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه چهارگاه 4 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه چهارگاه 5 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه چهارگاه 6 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه چهارگاه 7 گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه همایون گوش کنید
پریچهر خواجه
دستگاه ماهور گوش کنید
پریچهر خواجه
میون ایلم گوش کنید
ملیحه سعیدی
دائی دائی گوش کنید
ملیحه سعیدی
شکوفه بهار گوش کنید
ملیحه سعیدی
بلا ورزان گوش کنید
ملیحه سعیدی
لاله سر گوش کنید
ملیحه سعیدی
راه شیراز گوش کنید
ملیحه سعیدی
دل چی آسمون گوش کنید
ملیحه سعیدی
آهوی دشت گوش کنید
ملیحه سعیدی
نازنین یارم گوش کنید
ملیحه سعیدی
پاچ لیلی - جونی جونی گوش کنید
ملیحه سعیدی
شوآیم گوش کنید
ملیحه سعیدی
لاله لر گوش کنید
ملیحه سعیدی
عروس شوشتری گوش کنید
ملیحه سعیدی
جیران گوش کنید
ملیحه سعیدی
کویر تشنه گوش کنید
ملیحه سعیدی
روح الله خالقی (رِنگ های دستگاه ماهور) گوش کنید
ارشد تهماسبی
داریوش زرگری
آواز بیات اصفهان گوش کنید
سید نورالدین رضوی سروستانی
صوفی نامه گوش کنید
سید نورالدین رضوی سروستانی
تکنوازی سه تار گوش کنید
سید نورالدین رضوی سروستانی
رنگ فرح، دستگاه همایون گوش کنید
سید نورالدین رضوی سروستانی
تکنوازی تمبک گوش کنید
سید نورالدین رضوی سروستانی
تکنوازی کمانچه، مخالف سه گاه گوش کنید
سید نورالدین رضوی سروستانی
آواز، مثنوی مخالف گوش کنید
سید نورالدین رضوی سروستانی
تکنوازی نی، دستگاه سه گاه گوش کنید
سید نورالدین رضوی سروستانی
آواز، دستگاه سه گاه گوش کنید
سید نورالدین رضوی سروستانی
گروه نوازی، مخالف سه گاه گوش کنید
سید نورالدین رضوی سروستانی
قطعه "دیدار" گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
زنگ شتر گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز ۱ گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف "چشم یاری" گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ادامه ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف "باد صبا" گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
چهارمضراب بیداد گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز ۲ گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف "رندان مست" گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز