سنتی

سنتی

نانا من@

لیست آهنگ ها

چرا رفتی گوش کنید
همایون شجریان
درون آینه گوش کنید
همایون شجریان
دل به دل گوش کنید
همایون شجریان
کولی گوش کنید
همایون شجریان
همه هیچم گوش کنید
همایون شجریان
چونی بی من گوش کنید
همایون شجریان
شتک گوش کنید
همایون شجریان
در حصار شب گوش کنید
همایون شجریان
پیش درآمد دشتی گوش کنید
همایون شجریان
تار و کمانچه گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز دشتی گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف دشتی مرا رها کن گوش کنید
همایون شجریان
تار گوش کنید
همایون شجریان
آواز "خسرو شیرین" گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز دشتستانی گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف ساز خاموش گوش کنید
همایون شجریان
مقدمه نوا گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز (بی همگان بسر شود) گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز گوش کنید
همایون شجریان
کار عمل (مطرب دل) گوش کنید
همایون شجریان
ضربی نوا گوش کنید
همایون شجریان
چهارمضراب نوا گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز (ره میخانه) گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف (غم با طبیبان) گوش کنید
همایون شجریان
ضربی بیات کرد، تصنیف (دل دیوانه) گوش کنید
همایون شجریان
فرود گوش کنید
همایون شجریان
مثنوی نوا (چون تو جانان منی) گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف (بی تو بسر نمی شود) گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف چه دانستم گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز شور ناشکیبا گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف می عشق گوش کنید
همایون شجریان
قطعه بی کلام هامون گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز دشتی داغ دوستی گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف پنهان چو دل گوش کنید
همایون شجریان
رنگ رقص چوب گوش کنید
همایون شجریان
آواز زهر شیرین گوش کنید
همایون شجریان
مقدمۀ چهارگاه بههمراه آواز بداهۀ «برون از دیدهها» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «در عاشقی» گوش کنید
همایون شجریان
تکنوازی تار گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «آب، نان، آواز» گوش کنید
همایون شجریان
مقدمۀ دشتی، آوازهای ریتمیک «بیدل و بیزبان» و «صنما» گوش کنید
همایون شجریان
چهارمضراب دشتی «سهنوازی» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «شهربهشهر» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «خاکدان عشق» گوش کنید
همایون شجریان
مقدمۀ تصنیف «می عشق» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «می عشق» گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «بهجان تو» گوش کنید
همایون شجریان
آواز بر روی قطعه ضربی "نجوا" گوش کنید
همایون شجریان
کمانچه گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز بیات ترک "با که گویم راز" گوش کنید
همایون شجریان
چهارمضراب همراه آواز گوش کنید
همایون شجریان
مثنوی بیات ترک ترک "غم پرست" گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف قدیمی "ای سلسله مو" گوش کنید
همایون شجریان
تکنوازی تار گوش کنید
همایون شجریان
آواز بر روی قطعه ضربی "رخس زار" گوش کنید
همایون شجریان
ادامه ساز و آواز عراق گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف "نیایش" گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف چه دانستم گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز شور ناشکیبا گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف می عشق گوش کنید
همایون شجریان
قطعه بی کلام هامون گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز دشتی داغ دوستی گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف پنهان چو دل گوش کنید
همایون شجریان
رنگ رقص چوب گوش کنید
همایون شجریان
آواز زهر شیرین گوش کنید
همایون شجریان
هِلهمالی (بوشهری) گوش کنید
گروه رستاک
یار (استان فارس) گوش کنید
گروه رستاک
لارِه (مازندرانی) گوش کنید
گروه رستاک
الهخانه (کُرمانجی) گوش کنید
گروه رستاک
هَلهَله (قشقایی) گوش کنید
گروه رستاک
سُرنای نورزو (با الهام از موسیقی بختیاری، خراسانی، مازندرانی، آذری، بلوچی، گیلکی و کُردی) گوش کنید
گروه رستاک
تصنیف مبتلا گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (سه تار) گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی ارکستری 1 گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی ساز و آواز (سه تار) 1 گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی ارکستری 2 گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی ساز و آواز (سه تار) 2 گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف مبتلا گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف دولت عشق گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (کمانچه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف دولت عشق گوش کنید
محمدرضا شجریان
پیش درآمد سه گاه گوش کنید
محمدرضا شجریان
درآمد سه گاه گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب سه گاه گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد سه گاه، زابل، مویه، رضوی، فرود به سه گاه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "من از روز ازل" گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی ضربی و چهارمضراب مخالف گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مخالف، نیشابورک، فرود مخالف به سه گاه) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی "تار زلف" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی "غم عشق" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی "دل شیدا" گوش کنید
محمدرضا شجریان
برگردان تصنیف "دل شیدا" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تار و پود ۱ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
گلچهره ۱ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
مرثیه ۱ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
گلچهره ۲ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
تار و پود ۲ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
خیال گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
عروسی گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
ضیافت گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
پیمانه ی عشق گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
دلشدگان گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
تصنیف "دلشدگان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
امید عشق گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
رویای تنبک گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
خاطره گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
پاسبان حرم دل گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
تصنیف "امید عشق" گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
عروج گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
غلام چشم گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
بازگشت گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
مرثیه ۲ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
همدلی گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
وداع گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
مارش عزا گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده
گلچهره ۳ گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین علیزاده