موسیقی خوب

موسیقی خوب

sara alavash

لیست آهنگ ها

تنهایی گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
بدرود گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
یادگار گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
گرفتار گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
ایران من گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
دلدار گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
گریز گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
دریغ گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
گل یخ ( تقدیم به استاد محمدرضا شجریان) گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
پیش درآمد گوش کنید
محمدرضا شجریان
سلو تار (درآمد ماهور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب ماهور گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ساز آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف (شب وصل) گوش کنید
محمدرضا شجریان
سلو تار (چهارمضراب دلکش) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (هر لحظه در برم) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف (شنیدم ماهی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (قرچه، رضوی،...) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف (ز دست محبوب) گوش کنید
محمدرضا شجریان
رنگ شهرآشوب گوش کنید
محمدرضا شجریان
پیش درآمد دشتی گوش کنید
همایون شجریان
تار و کمانچه گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز دشتی گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف دشتی مرا رها کن گوش کنید
همایون شجریان
تار گوش کنید
همایون شجریان
آواز "خسرو شیرین" گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز دشتستانی گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف ساز خاموش گوش کنید
همایون شجریان
پیش درآمد افشاری (گل نوش) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
سنتور و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
چهارمضراب (دل انگیز) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تار و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف دل مجنون گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
نی و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
کمانچه و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف (ساقی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف جان جهان گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
پیش درآمد (شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
دونوازی تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف پیام نسیم گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (حجاز) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
چهارمضراب (شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تکنوازی سه تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (مثنوی ابوعطا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (دشتستانی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف مرغ خوشخوان گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تنهایی گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
بدرود گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
یادگار گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
گرفتار گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
ایران من گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
دلدار گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
گریز گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
دریغ گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
گل یخ ( تقدیم به استاد محمدرضا شجریان) گوش کنید
وحید تاج
هومن مهدویان
پیش درآمد گوش کنید
محمدرضا شجریان
سلو تار (درآمد ماهور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب ماهور گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ساز آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف (شب وصل) گوش کنید
محمدرضا شجریان
سلو تار (چهارمضراب دلکش) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (هر لحظه در برم) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف (شنیدم ماهی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (قرچه، رضوی،...) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف (ز دست محبوب) گوش کنید
محمدرضا شجریان
رنگ شهرآشوب گوش کنید
محمدرضا شجریان
پیش درآمد دشتی گوش کنید
همایون شجریان
تار و کمانچه گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز دشتی گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف دشتی مرا رها کن گوش کنید
همایون شجریان
تار گوش کنید
همایون شجریان
آواز "خسرو شیرین" گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز دشتستانی گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف ساز خاموش گوش کنید
همایون شجریان
پیش درآمد افشاری (گل نوش) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
سنتور و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
چهارمضراب (دل انگیز) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تار و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف دل مجنون گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
نی و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
کمانچه و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف (ساقی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
تصنیف جان جهان گوش کنید
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
پیش درآمد (شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
دونوازی تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف پیام نسیم گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (حجاز) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
چهارمضراب (شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تکنوازی سه تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (مثنوی ابوعطا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (دشتستانی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
تصنیف مرغ خوشخوان گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز