خیام خوانی

خیام خوانی

بهنام صفائی

لیست آهنگ ها

ناگهان گوش کنید
محسن شریفیان
خیام خوانی، بیت گوش کنید
منصوره ثابت زاده
بیت،خیام خوانی (قدیم) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
خیام خوانی گوش کنید
حسین پرنیا
فاضل جمشیدی
بازا،بازا گوش کنید
محسن شریفیان
یک چند به کودکی گوش کنید
محسن شریفیان
افسوس که عمر گوش کنید
محسن شریفیان
شب شد که دگر گوش کنید
محسن شریفیان
می لعل مذاب است گوش کنید
محسن شریفیان
این قافله ی عمر گوش کنید
محسن شریفیان
مرغی دیدم نشسته گوش کنید
محسن شریفیان
با زلف تو گر گوش کنید
محسن شریفیان